Fotosoutěž s aplikací Vizualizace podhledů Rigips

Než se pustíte do podhledů, využijte mobilní aplikaci pro jejich vizualizaci. Sdílejte návrh podhledu a vyhrajte dárkový poukaz na kurz: Výstavby kazetového a akustického perforovaného podhledu do Školy suché výstavby v hodnotě 2 000 Kč vč. DPH.

Platnost poukazu je 1 rok a výherce si může vybrat, zda si kurz nechá pro sebe nebo ho někomu daruje.

Jak se soutěže zúčastnit?

Soutěž běží na našem facebookovém profilu Rigips Česká republika. Stačí, když nám do komentáře pod příspěvek zašlete obrázek návrhu z aplikace Vizualizace podhledů Rigips. Jak na to?

1. Stáhněte si aplikaci Vizualizace podhledů Rigips do mobilu či tabletu v App Store nebo Google Play.

 

2. Vizualizujte si váš projekt a kliknete na sdílet. (Lze použít i funkci printscreen.)

3. Návrh si uložte do galerie obrázků a následně nám ho pošlete do komentářů pod soutěžní příspěvek na Facebooku.

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Fotosoutěž s aplikací Vizualizace podhledů Rigips“ (dále také jen „Soutěž“). Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 09. 11. do 15. 12. 2023.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje závazně podmínky stanovené Pořadatelem pro účast v uvedené Soutěži ve vztahu k Účastníkům soutěže.

Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k těmto pravidlům, vydaných Pořadatelem Soutěže.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha, IČ: 250 29 673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601 (též jako „Pořadatel“).

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Meta Platforms Ireland Limited, která je provozovatelem sociální sítě Facebook v České republice ani s ní není nijak spojena.

Účast v soutěži

Účastníkem Soutěže mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, jež mají trvalý pobyt na území České republiky v době konání Soutěže a současně splňují další požadavky stanovené v těchto pravidlech pro účast v Soutěži (též jako „Účastník soutěže“).

O nezařazení a/nebo vyloučení ze Soutěže rozhoduje Pořadatel, který bez zbytečného odkladu informuje o této skutečnosti nezařazenou či vyloučenou osobu.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Ze Soutěže budou vyloučeni všichni Účastníci soutěže, kteří soutěžní dotazník vyplní více než jednou.

K tomu, aby se Účastník soutěže platně zúčastnil této Soutěže, musí v době od 09.11.2023 do 15.12.2023 poslat obrázek návrhu podhledu z aplikace Vizualizace podhledů Rigips do komentářů u souvisejících příspěvků na stránkách Pořadatele na sociální síti Facebook (k dispozici na https://www.facebook.com/rigips a https://www.facebook.com/skolasuchevystavbyrigips).

Přidáním komentáře u soutěžního příspěvku na stránce Pořadatele na sociální síti Facebook Účastník akceptuje podmínky Soutěže, stanovené těmito pravidly.

Výhry a podmínky získání výher

Do Soutěže byly Pořadatelem vloženy tři dárkový poukazy na kurz „Výstavba sádrokartonového podhledu ve Škole suché výstavby“, který je platný po dobu 1 roku.

Výhra bude přidělena třem vylosovaným Účastníkům soutěže, který splní podmínky účasti stanovené v sekci „Účast v soutěži” (dále jen „Výherce“).

Každý Účastník soutěže může soutěžit pouze jednou.

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím zprávy na sociální síti Facebook a budou požádáni o poskytnutí osobních údajů pro distribuci výhry, tedy o jméno a příjmení účastníka kurzu a o kontakt pro vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mail).

Výherní dárkový poukaz bude distribuován prostřednictvím e-mailu, který Výherce uvede Pořadateli prostřednictvím zprávy na sociální síti Facebook.

Neuplatní-li si Výherce svou výhru do data uvedeném na dárkovém poukazu, jeho výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Na poskytnutí výhry nemá Účastník soutěže garantovaný nárok.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže.

Pořadatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků soutěže ze Soutěže v případě, že by takový Účastník soutěže porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníku soutěže vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Změna akce bude provedena vždy písemným číslovaným dodatkem k těmto pravidlům a zveřejněna na stránkách www.rigips.cz.

Daň z výhry

Účastí v Soutěži bere Účastník soutěže na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň).  Srážková daň z výhry bude odvedena Pořadatelem. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená výherci o srážkovou daň ponížena.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem stanovena.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Účastníků soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefon, předané Pořadateli budou zpracovány Pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti Účastníků soutěže v Soutěži, vyhodnocení Soutěže a předání výhry Výherci Soutěže.

Účelem zpracování osobních údajů Výherce Pořadatelem je řádná účast v Soutěži a s tím související činnosti jako jsou např. kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Soutěže ze strany Účastníků soutěže, kontaktování Výherce.

Pořadatelem tímto zároveň informuje Účastníky soutěže, že výše uvedené osobní údaje budou v rozsahu a k účelu, jež jsou uvedeny výše, zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, zejména, aby byly zpřístupněny podací poště toho kterého Účastníka soutěže za účelem předání výhry. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka soutěže.

Účastník soutěže si je vědom svých práv plynoucích ze zákona č. 110/2019 Sb. Účastník soutěže má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Účastník soutěže má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Účastník soutěže právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.