Odborné semináře ČKAIT

NOVÉ POVINNOSTI PRO STAVEBNÍKY
– řešení ochrany nových či rekonstruovaných objektů určených k bydlení před hlukem

25. října 2016 Brno

Pozvánka – řešení ochrany před hlukem

Dne 1. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Z novely č. 267/2015 Sb. vyplývá, že orgán ochrany veřejného zdraví posuzuje mimo jiné i záměry staveb rodinných domů a dalších objektů určených k trvalému obývání, nebo k dalším účelům, vyžadujícím vyšší stupeň ochrany před účinky hluku a vibrací.
Důraz je kladen zejména na řešení nově vznikajících (rekonstruovaných) objektů určených k bydlení, k výuce nebo pro zdravotnické či sociální účely z hlediska ochrany před účinky hluku a vibrací.
Povinností stavebníka je, za pomoci projektanta, v případě překročení hygienických limitů hluku v zájmovém území stavby, navrhnout a realizovat protihluková opatření.
Nevíte si rady, jak se vypořádat s touto novou povinností? Navštivte náš seminář, na kterém Vám renomovaní odborníci zodpoví Vaše konkrétní dotazy.