Soutěž

Hlasujte pro svůj oblíbený projekt v soutěži Rigips Trophy a zkuste vyhrát jednu z atraktivních cen!

Obrázek na pozadí úvodní sekce - židle a v pozadí okno

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Hlasování o ceně on-line hlasování Rigips Trophy“ (dále také jen „Soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje závazně podmínky stanovené Pořadatelem pro účast v uvedené Soutěži ve vztahu k jejím Účastníkům.

Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k těmto pravidlům, vydaných Pořadatelem soutěže.

Soutěž je veřejným příslibem ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., značka Rigips, se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha, IČ: 250 29 673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601 (dále jen „Pořadatel“).

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní jinak spojena.

Účast v soutěži

Účastníkem Soutěže mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, jež jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem na území České republiky, který bude trvat po celou dobu konání Soutěže, a současně splňují další požadavky stanovené v těchto pravidlech pro účast v Soutěži (dále také jen „Účastník soutěže“).

O nezařazení a/nebo vyloučení osoby, která odeslala přihlášku do Soutěže, ze Soutěže rozhoduje Pořadatel, který bez zbytečného odkladu informuje o této skutečnosti nezařazenou či vyloučenou osobu.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli nebo jiné společnosti ze skupiny Saint-Gobain Česká republika anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

K tomu, aby se soutěžící platně zúčastnil této soutěže, musí v době od 1. 4. 2024 do 23. 5. 2024 hlasovat o divácké ceně Rigips Trophy stránkách Rigips Trophy a zároveň pod související příspěvky na Facebooku v rámci komentáře napsat, pro jaký projekt hlasoval.

Odesláním přihlášky prostřednictvím webového formuláře Účastník akceptuje podmínky Soutěže, stanovené těmito pravidly.

Výhry a podmínky získání výher

Do Soutěže byly pořadatelem vloženy celkem tyto výhry: montérky, trička, mikiny, batohy, láhve, kšiltovky a voděodolná pouzdra na mobil.

Výhra bude rozdělena mezi 6 vylosovaných soutěžících, kteří splní podmínky účasti stanovené v sekci „Účast v Soutěži”.

Každý soutěžící může soutěžní dotazník vyplnit pouze jednou.

Seznam výherců bude zveřejněn na Facebookové stránce pořadatele a také na na webových stránkách www.rigips.cz. Výherce je povinen organizátora kontaktovat prostřednictvím zprávy na Facebooku nebo e-mailem (e-mail) do 21 dnů od zveřejnění výherců a zaslat mu osobní údaje a adresu pro doručení výhry.

Výhry budou distribuovány prostřednictvím České pošty s.p. na v dotazníku uvedenou kontaktní adresu do 21 dní od ukončení doby platnosti Soutěže. Nebude-li výherce v době doručování výhry zastižen na adrese, kterou poskytl pořadateli, bude o uložení zásilky na příslušné poště informován obvyklým způsobem. Nevyzvedne-li si výherce svou výhru (dále jen „výherní zásilka“) na příslušné poště v termínu stanoveném v oznámení o uložení zásilky, jeho výhra propadá ve prospěch pořadatele. Podmínky pro vyzvednutí výherní zásilky se řídí pravidly České pošty, s.p.

Všeobecné podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníku vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Účastníků soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon a v případě výhry také podobizna, předané Pořadateli budou zpracovány Pořadatelem jako správcem osobních údajů, a to pro účely účasti Účastníka soutěže v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, předání výhry výhercům Soutěže. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této Soutěže je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů Účastníkem Soutěže je smluvní požadavek bez jehož splnění se nelze Soutěže zúčastnit anebo Pořadatel nebude schopný zajistit poskytnutí výhry výherci Soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání Soutěže a výběru výherců, respektive v případě osobních údajů výherců také další 3 roky po předání výhry.

Osobní údaje poskytnuté Účastníky soutěže bude zpracovávat Pořadatel, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování Soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

  • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
  • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv Účastníka soutěže, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků soutěže ze Soutěže v případě, že by takový Účastník soutěže porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníku soutěže vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže s výjimkou rozhodování poroty lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Změna Soutěže bude provedena vždy písemným číslovaným dodatkem k těmto pravidlům a zveřejněna na stránkách www.rigips.cz.

Závěrečná ustanovení

V otázkách zde neupravených se Soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Praze dne: 30. 3. 2024 – Pořadatel