Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Rekonstrukční výzva RIGIPS – pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže nazvané „Rekonstrukční výzva Rigips” (dále jen „soutěž”).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje závazně podmínky stanovené Pořadatelem pro účast v uvedené soutěži ve vztahu k účastníkům.

Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k těmto pravidlům, vydaných Pořadatelem soutěže.

Pořadatel akce

Pořadatelem a organizátorem soutěže „Rekonstrukční výzva Rigips“ je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha, IČ: 250 29 673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601 (dále jen „Pořadatel“).

Termín a místo konání soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018 (dále jen „Doba trvání soutěže“) na území České republiky. Účastník soutěže Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, jež mají trvalý pobyt na území České republiky (dále jen „Účastník soutěže“) po dobu konání soutěže a současně splňují další požadavky stanovené v těchto pravidlech pro účast v soutěži. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly nebudou do soutěže zařazeny či z ní budou vyloučeny. O nezařazení a vyloučení ze soutěže rozhoduje Pořadatel a bez zbytečného odkladu informuje o této skutečnosti nezařazenou či vyloučenou osobu. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes nesplnění podmínek pro účast v soutěži či přes jednání v rozporu s pravidly soutěže stala výhercem, nevzniká jí na výhru nárok.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

Ze soutěže jsou vyloučeny:

 • rekonstrukce rekreačních objektů, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako objekty určené k rekreaci,
 • rekonstrukce celých bytových domů, které jsou v katastru nemovitostí rozděleny na samostatné bytové jednotky (do soutěže se může přihlásit jen vlastník nebo uživatel konkrétní bytové jednotky)
 • rekonstrukce domů, které nejsou v katastru nemovitostí rozděleny na samostatné bytové jednotky, avšak mají tři a více nadzemních podlaží, a/nebo obsahují 3 a více bytů
 • stavby, které se nacházejí mimo území České republiky

Zapojení do akce – přihlášení účastníka, podmínky průběhu rekonstrukce

Účastník se soutěže zúčastní tak, že nejpozději do 30. 11. 2018 vyplní formulář se všemi níže požadovanými údaji a přílohami, který nalezne na webových stránkách www.rigips.cz/rekonstrukcnivyzva, tento formulář bude obsahovat a splňovat následující požadavky:

Požadavky k zařazení do akce:

 • uvedení osobních a kontaktních údajů účastníka akce (jméno, příjmení, místo realizace projektu, telefon, e-mail),
 • připojení přílohy obsahující fotografie bytu nebo domu před rekonstrukcí a fotografie
 • domu/bytu zvenku ve formátech: jpg, .png, .jpeg • půdorys bytu/domu před rekonstrukcí a plánovaný půdorys po rekonstrukci (stačí i ruční nákres)
 • popis důvodů, proč se účastník rozhodl rekonstruovat a jaká je představa cílového stavu uvedení osoby – vlastníka bytu/domu nebo uživatele bytu/domu, pro kterou(é) se bude provádět rekonstrukce (je-li odlišná od účastníka soutěže), popis vztahu účastníka soutěže k této osobě,
 • úplná adresa realizace rekonstrukce (umožňující vyhledání domu/bytu v katastru nemovitostí)
 • realizace musí započít nejpozději do 3 měsíců od vyhodnocení soutěže.

Účastník soutěže je považován za přihlášeného okamžikem, kdy mu bude potvrzeno odpovědí Pořadatele e-mailem jeho úspěšné přihlášení, se splněním všech požadavků kladených na přílohu.

Začátek rekonstrukce musí být zahájen účastníkem soutěže nejpozději do 3 měsíců od vyhodnocení soutěže.

Společnost RIGIPS poskytne výhercům projektového manažera, který mu s projektem ve spolupráci s architektem, projektantem nebo realizační firmou projekt připraví. Na místě rekonstrukce bude odborník ze společnosti RIGIPS, který poskytne poradenství, když to bude situace vyžadovat, přičemž účastník soutěže je povinen poskytnout potřebnou součinnost odborníkovi k výkonu poradenské činnosti a umožnit jeho přítomnost na místě.

Celková rekonstrukce stavební části bytu/domu bez zařízení nesmí probíhat déle než 6 měsíců od vyhodnocení soutěže.

Odesláním přihlášky prostřednictvím webového formuláře na stránkách Pořadatele Účastník akceptuje podmínky soutěže, stanovené těmito pravidly.

Celková rekonstrukce stavební části bytu/ domu bez zařízení bude probíhat za přítomnosti fotografa či kameramana společnosti RIGIPS, který bude postupně celou rekonstrukci dokumentovat.

Určení výherců

O výhercích bude rozhodovat pětičlenná porota složena ze čtyř zástupců společnosti RIGIPS, pátý hlas získávají projekty na základě hlasování na internetu.

Výsledek hodnocení a výherci bude zveřejněn na stránkách www.rigips.cz nejpozději do 14. 12. 2018. Výherci budou současně informováni e-mailem na adresu, kterou poskytli při přihlášení do soutěže.

Kritéria hodnocení odborné poroty Pořadatele jsou:

 1. jedinečnost/ zajímavé architektonické prvky bytu/ domu, který Účastník plánuje rekonstruovat, rozsah změny domu/ bytu,
 2. kvalita popisu důvodů rekonstrukce v přihlášce účastníka, která odbornou porotu Pořadatele zaujme.

Výhry a jejich předání

Budou vybráni celkem 3 výherci.

Výhrou v soutěži je materiál značky Rigips na rekonstrukci sádrokartonem, který je v souladu a potřebný dle projektu účastníka pro záměr popsaný v přihlášce účastníka.

Výhry:

1. místo – 100 000 Kč (materiál v této hodnotě (v cenách dle platného ceníku s DPH) – související se sádrokartonářskými pracemi – sádrokartonové desky, profily, tmely, šrouby…) – další náklady vč. práce si výherce hradí sám,

2. místo – 50 000 Kč (materiál v této hodnotě (v cenách dle platného ceníku s DPH) – související se sádrokartonářskými pracemi – sádrokartonové desky, profily, tmely, šrouby,…) – další náklady vč. práce si výherce hradí sám,

3. místo – 25 000 Kč (materiál v této hodnotě (v cenách dle platného ceníku s DPH) – související se sádrokartonářskými pracemi – sádrokartonové desky, profily, tmely, šrouby,…) – další náklady vč. práce si výherce hradí sám.

Dalších 20 výherců získá profesionální poradentství projektového manažera RIGIPS + 5 kg pytel tmelu Rifino Top.

Společnost RIGIPS věnuje v rámci výhry pouze materiál související se sádrokartonářskými pracemi, tj. sádrokartonové desky, profily, tmely, šrouby (vč. dovozu materiálu na místo rekonstrukce). Další náklady, včetně nákladů na práci, si hradí účastník soutěže sám.

Daň z výhry:

Účastí v soutěži bere Účastník na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 6 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena Pořadatelem soutěže.

Nelze požadovat vydání jiné výhry, než jaká je Pořadatelem soutěže stanovena.

Oznámení o předání výher

Pro oznámení výher a zjištění adresy na kterou má být výhra zaslána, bude užita emailová adresa, která byla uvedena v přihlášce.

V případě, že uvedená e-mailová adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za způsob a rozsah rekonstrukce, vhodnost použití navrženého materiálu a technického řešení je odpovědností účastníka soutěže.

Všeobecné podmínky

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla (ve formě projektu, nebo architektonického návrhu), uděluje tímto každý účastník souhlas s užitím svého díla Pořadatelem pro marketingové účely spojené s propagací Pořadatele, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování.

Dále Účastník svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem, a nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený) Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníků nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Dále svou účastí v soutěži účastník souhlasí se zveřejněním fotografií svého projektu a své osoby na fotografii, a uvedením svého jména, příjmení a obce bydliště na webové stránce www. rigips.cz, na internetu a sociálních sítích, a jiných médiích (tištěných, TV, radio aj.) při propagaci Pořadatele ve vztahu k uskutečněné soutěži a informaci o výhře v soutěži. Tento souhlas je udělován na dobu časově neomezenou, a to bezplatně. Tento souhlas nemůže být odvolán dříve nežli za 2 roky pro skončení realizace projektu.

Osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefon, předané Pořadateli budou zpracovány Pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti Účastníka v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do ukončení rekonstrukce daného domu/bytu a další 3 roky po jejím dokončení – předání výhry výhercům.

Každý Účastník má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování.
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. v případě porušení práv Účastníka, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníku vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Změna akce bude provedena vždy písemným číslovaným dodatkem k těmto pravidlům a zveřejněna na stránkách www.rigips.cz.

Naše zkušenosti poslouží i vám

Pomohli jsme zrealizovat mnoho staveb od rodinných domů a rekonstrukcí bytů až po nemocnice a obrovská obchodní centra. Žádná zakázka pro nás není příliš malá ani velká. Podívejte se na některé z nich a přesvědčte se sami.