Montáž ocelových sloupů a nosníků deskami Glasroc F Ridurit

Ocelové konstrukční prvky jsou pro dosažení požadované požární odolnosti obkládány speciálními protipožárními deskami Glasroc F Ridurit (Firecase).

Desky je doporučeno řezat strojní pilou s odsáváním prachu. Přířezy je možné provádět ruční pilou s jemnými zuby. Desky je možno spojovat přímo do čelní (řezané) hrany. Spojování desek se provádí speciálními šrouby Ridurit TX nebo sponkami z ocelového drátu (např. HAUBOLD typ KG 700 CNK, HD 7900, SD 9100). Pro spojování desek tloušťky 15 mm do čelní hrany je přípustné používat jen ocelové sponky. V každém případě musí být spojovací prostředky opatřeny antikorozní úpravou.

Spojování desek

Spojování desek “přes hranu”

Spojování desek v ploše
Spojování desek v ploše

Maximální rozteč spojovacích prostředku “a”

Maximální rozteč spojovacích prostředků „a“

Před naformátováním desek je nutno přeměřit skutečné rozměry ocelového prvku. Při montáži je nutno zajistit volnou teplotní dilataci ocelového prvku zachováním mezery 5 mm mezi lícem prvku a vnitřním lícem opláštění Glasroc F Ridurit (Firecase).
Sousední příčné spáry jedné vrstvy musí být převázány o min. 500 mm. Při vícevrstvých obkladech je nutno přesadit spáry mezi deskami v jednotlivých vrstvách o min. 200 mm.

Pokud vzájemná rozteč šroubů (sponek) nepřesáhne 100 mm, není nutné spáry mezi přesně opracovanými deskami tmelit. Případné spáry ve stycích desek a v napojeních na okolní konstrukce se vyspárují tmelem MAX. Tmelení v ploše a přetmelení hlav spojovacích prostředků není z hlediska požární odolnosti konstrukcí vyžadováno.

Obklad sloupů:

Celková tloušťka obkladu v závislosti na tvaru obložení a poměru A/V:
A – Požáru vystavený obvod čtverce nebo obdélníku opsaného ocelovému profilu v cm
V – Průřezová plocha ocelového profilu v cm2

Obklad nosníků:

Při montáži opláštění nosníku je pro usnadnění montáže možno použít ocelového úhelníku připevněného ke stropu (viz detail, pol. 4).

Celková tloušťka obkladu v závislosti na tvaru obložení a poměru A/V:
A – Požáru vystavený obvod čtverce nebo obdélníku opsaného ocelovému profilu v cm
V – Průřezová plocha ocelového profilu v cm2

Opláštění nosníku

LEGENDA:
1. Desky Glasroc F Ridurit (Firecase)
1.1 Podložky (pruhy desek šířky ≥100 mm) pod styky desek
2. Šrouby Ridurit TX nebo ocelové sponky
3. Ocelový nosník
4. Úhelník 40 x 20 x 1 mm z ocelového pozinkovaného plechu