Bezpečnost práce a ekologie

Bezpečnost práce

Jestliže je to nutné s ohledem na povahu výrobku, jsou výrobky na svém obalu srozumitelně označeny. Případně jsou uvedena i eventuální nebezpečí, která vyplývají z nesprávného použití či údržby.

Při práci je doporučeno používat základní ochranné pomůcky. Při broušení je doporučeno používat ochranné brýle, eventuálně respirátor.
Při práci s tenkostěnnými profily je doporučeno použít ochranné pracovní rukavice. Při správném použití produktů Rigips není třeba přijímat žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Nakládání s odpady ze sádry

Nakládání s odpady – zbytky sádrokartonových desek

 • Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a navazujícími vyhláškami:
  – Vyhláška 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění.
  – Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
  – Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
 • Pokud odpad nelze využít jako druhotnou surovinu, předává se ke zneškodnění oprávněné osobě (prokáže se oprávněním k nakládání s odpady).
 • Sádrokartonové desky nejsou nebezpečným odpadem.
  –Kategorie odpadu: O – ostatní odpad
  –Kód odpadu podle katalogu odpadů: 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
  –Vyluhovatelnost a třída vyluhovatelnosti podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., tabulka č. 2.1: třída IIa.
 • Při ukládání na skládky nesmí být tento odpad smíchán s organickým odpadem.

Nakládání s odpady – materiály Rigips s obsahem sádry: sádrové tmely, omítky a stěrky

 • Pro výrobky označené jako nebezpečné platí informace o zneškodňování uvedené v bezpečnostním listu v oddíle 13.
 • Ostatní výrobky (sádrové tmely, omítky a stěrky), které nejsou označeny jako nebezpečné, mohou být zneškodňovány za stejných podmínek jako sádrokartonové desky.

Pozn.: Zvláštní předpis Rigips upravuje podmínky pro možnost zpětného odběru zbytků a odřezků ze zpracovaných sádrokartonových desek.