Aktualizované vydání Požárního katalogu Rigips 03/2023

Požární bezpečnost staveb je jednou ze základních domén konstrukcí suché výstavby Rigips, proto jí také naše firma věnuje maximální a soustavnou pozornost. Zároveň se jedná o oblast, která zaznamenává v čase permanentní vývoj. Ten je dán zejména rozšiřováním sortimentu, a to jak materiálové základny, tak i množiny nabízených konstrukcí, ale i vývojem v oblasti norem a příslušné legislativy. Z těchto důvodů je nutné nepřetržitě zapracovávat nové údaje k jednotlivým druhům požárních konstrukcí.

V novém vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips 03/2023 jsou tak zohledněny nejnovější výsledky zkoušek, expertiz a klasifikací, vydaných za uplynulé období.

Ke stažení

Na základě těchto skutečnostní jsou v novém požárním katalogu aktualizované:

  • Nové výšky příček až pro použití do 15 500 mm na str. 11 a 13.
  • Nově na PO EI 45 dvojité příčky s dvojitým s RB (A) opláštěním (3.41.01-03 a 3.41.05) na str. 17 a 19.
  • Nové RigiRaum vestavky do hal s PO EI 30 na str. 34.
  • Nově klasifikované konstrukce šachtových stěn (změny zejména v dovolených max. výškách konstrukcí do 6000 mm) na str. 38–42.
  • Nová konstrukce šachtové stěny bez podkonstrukce na PO EI 120 s Glasroc F Ridurit 2×25 na str. 43.
  • Nová konstrukce šachtové stěny s podkonstrukcí na PO EI 180 s 3x opláštěním Glasroc F Ridurit 20 na str. 44.
  • Nově deklarované PO obkladů dřevěných prvků včetně druhovosti DP2/DP3 na str. 46-47.
  • Nová konstrukce podhledu v řešení samostatně požárního předělu s 2x RF(DF) 12,5 na PO EI 45 zdola, EI 90 shora na str. 68.
  • Nová skladba konstrukce podkroví na PO REI 45 s 2xRF(DF) 12,5 včetně minerální izolace na str. 95.
  • Nově v PO katalogu doplněny výšky vybraných konstrukcí příček bez PO na str. 113.

Podklady

Podkladem pro Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips jsou výsledky mnoha zkoušek provedených v akreditovaných laboratořích v zahraničí a ve zkušebně PAVÚS, a.s., ve Veselí nad Lužnicí.

Konstrukce příček včetně příček s dveřmi, šachtových stěn, obkladů ocelových nosníků a sloupů, podhledů – vodorovných ochranných membrán, podhledů ve funkci samostatných požárních předělů, dřevěných stropů a půdních vestaveb jsou ověřeny dle aktuálně platných norem. Získané podklady byly zhodnoceny v souhrnných expertizách, které vypracoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZUS) – pobočka Požární bezpečnosti staveb, Požární atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s. (PAVÚS), Expertizní středisko REPO a CSI Praha. Výslednými dokumenty jsou pak protokoly o rozšířené aplikaci, klasifikační protokoly a certifikáty.

Deklarované parametry v požárním katalogu se vztahují pouze k systému Rigips (zejména sádrokartonové desky označené ČSN EN 520, profily, spárovací tmely a příslušenství výrobce Rigips), případné záměny jednotlivých komponent v systému podléhají písemnému schválení výrobce Rigips.

Pro stanovení maximálních výšek svislých nenosných požárně odolných konstrukcí je nutné zohlednit tyto hlediska:

1. Stanovení maximálních výšek podle ČSN EN 1991-1-1 („studená statika“ – platí pro konstrukce požární i nepožární).

2. Stanovení maximální výšky požárních konstrukcí je nutno zohlednit bod 1 a zároveň doložit:

a. klasifikací autorizované osoby podle pravidel přímé aplikace výsledků zkoušek

nebo

b. klasifikací autorizované osoby podle pravidel rozšířené aplikace dle nové klasifikační normy ČSN EN 15254-3.

nebo

c. pro oblast výšek nad rámec definovaný normou ČSN EN 15254-3 lze navrhovat u vybraných variant příček výšky dle metodiky EOTA TR35 (hodnoty výšek uvedené v závorce), nutné je k tomu individuální potvrzení Garantem technické podpory Rigips.

Na základě ujednání autorizované osoby PAVÚS a TZÚS přestávají původní klasifikace příček vypracované na základě výpočtů dle evropské směrnice EOTA TR 35 platit dne 30. 4. 2022. Tato skutečnost platí jednotně pro všechny výrobce na českém trhu. 

Při návrhu a realizaci svislých nenosných požárních konstrukcí je nutné vždy zohlednit zároveň obě výše uvedená kritéria (statické i požární. Tak je postupováno při stanovení maximálních povolených výšek i v tomto katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips.

Všechny uvedené změny budou postupně aktualizovány ve všech podkladech Rigips (zejména v technických listech Velké knihy sádrokartonu). Nyní je nejaktuálnější podklad Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby 03/2023.     

Na projekty, které mají již vydané stavební povolení před datem 1. 5. 2022 se vztahují podmínky použití konstrukcí z požárního katalogu platnému k danému období.