Aktualizované vydání Požárního katalogu Rigips 05/2022

Požární bezpečnost staveb je jednou ze základních domén konstrukcí suché výstavby Rigips, proto jí také naše firma věnuje maximální a soustavnou pozornost. Zároveň se jedná o oblast, která zaznamenává v čase permanentní vývoj. Ten je dán zejména rozšiřováním sortimentu, a to jak materiálové základny, tak i množiny nabízených konstrukcí, ale i vývojem v oblasti norem a příslušné legislativy. Z těchto důvodů je nutné nepřetržitě zapracovávat nové údaje k jednotlivým druhům požárních konstrukcí.

V novém vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips 05/2022 jsou tak zohledněny nejnovější výsledky zkoušek, expertiz a klasifikací, vydaných za uplynulé období. Aktualizované jsou zejména maximální výšky protipožárních příček.

Ke stažení

 

Na základě ujednání autorizované osoby PAVÚS a TZÚS přestávají původní klasifikace příček vypracované na základě výpočtů dle evropské směrnice EOTA TR 35 platit dne 30. 4. 2022. Tato skutečnost platí jednotně pro všechny výrobce na českém trhu.

Pro stanovení maximálních výšek svislých nenosných požárně odolných konstrukcí je nutné zohlednit tyto hlediska:

1. Stanovení maximálních výšek podle ČSN EN 1991-1-1 („studená statika“ – platí pro konstrukce požární i nepožární).

2. Stanovení maximální výšky požárních konstrukcí je nutno zohlednit bod 1 a zároveň doložit:

a. klasifikací autorizované osoby podle pravidel přímé aplikace výsledků zkoušek

nebo

b. klasifikací autorizované osoby podle pravidel rozšířené aplikace dle nové klasifikační normy ČSN EN 15254-3.

Na základě těchto skutečnostní jsou v novém požárním katalogu aktualizované:

  • Svislé konstrukce sádrokartonových i sádrovláknitých příček str. 8-24.
  • Konstrukce Glasroc H na str. 100.

Všechny uvedené změny budou postupně aktualizovány ve všech podkladech Rigips (zejména v technických listech Velké knihy sádrokartonu). Nyní je nejaktuálnější podklad Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby 05/2022.

Na projekty, které mají již vydané stavební povolení před datem 1. 5. 2022 se vztahují podmínky použití konstrukcí z požárního katalogu platnému k danému období.