Aktualizované vydání Požárního katalogu Rigips 02/2024

Požární bezpečnost staveb je jednou ze základních domén konstrukcí suché výstavby Rigips, proto jí také naše společnost věnuje maximální a soustavnou pozornost. Zároveň se jedná o oblast, která se neustále vyvíjí, především díky rozšíření sortimentu materiálů a konstrukcí, stejně jako díky vývoji v oblasti norem a legislativy.  Z tohoto důvodu je nutné nepřetržitě zapracovávat nové údaje o jednotlivých typech požárních konstrukcí.

V novém vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips 02/2024 jsou zahrnuty nenovější výsledky z požárních zkoušek, expertiz a kvalifikací, které byly provedeny v uplynulém období. 

Ke stažení

Na základě těchto skutečnostní jsou v novém požárním katalogu aktualizované:

  • Nová konstrukce 3.40.11 s dvojitými profily R-CW na str. 13. 
  • Konstrukce kód SK 24 a IK 24 s opláštěním typu RB (A) nově s požární odolností EI 60 na str. 15, 17, 19. 
  • Doplněna nová varianta konstrukce na požární odolnost REI, REW 45 DP3 ve skladbě s 1x RigiStabil 15 / 3.30.01 RS na str. 25. 
  • Systémová konstrukce 3.35.08 RS nově s požární odolností REI, REW 45 DP3 na str. 30.

Podklady

Podkladem pro Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips jsou výsledky mnoha zkoušek provedených v akreditovaných laboratořích v zahraničí a ve zkušebně PAVÚS, a.s., ve Veselí nad Lužnicí.

Konstrukce příček včetně příček s dveřmi, šachtových stěn, obkladů ocelových nosníků a sloupů, podhledů – vodorovných ochranných membrán, podhledů ve funkci samostatných požárních předělů, dřevěných stropů a půdních vestaveb jsou ověřeny dle aktuálně platných norem. Získané podklady byly zhodnoceny v souhrnných expertizách, které vypracoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZUS) – pobočka Požární bezpečnosti staveb, Požární atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s. (PAVÚS), Expertizní středisko REPO a CSI Praha. Výslednými dokumenty jsou pak protokoly o rozšířené aplikaci, klasifikační protokoly a certifikáty.

Všechny uvedené deklarované parametry v požárním katalogu platí pouze pro systémy Rigips (zejména sádrokartonové desky označené ČSN EN 520, profily, spárovací tmely a příslušenství výrobce Rigips). Pokud dojde k jakýmkoli změnám v systému, musí být tyto změny  písemně schváleny výrobcem Rigips.

Pro stanovení maximálních výšek svislých nenosných požárně odolných konstrukcí je nutné zohlednit tyto hlediska:

1. Stanovení maximálních výšek podle ČSN EN 1991-1-1 („studená statika“ – platí pro konstrukce požární i nepožární).

2. Stanovení maximální výšky požárních konstrukcí je nutno zohlednit bod 1 a zároveň doložit:

a. klasifikací autorizované osoby podle pravidel přímé aplikace výsledků zkoušek

nebo

b. klasifikací autorizované osoby podle pravidel rozšířené aplikace dle nové klasifikační normy ČSN EN 15254-3.

nebo

c. pro oblast výšek nad rámec definovaný normou ČSN EN 15254-3 lze navrhovat u vybraných variant příček výšky dle metodiky EOTA TR35 (hodnoty výšek uvedené v závorce), nutné je k tomu individuální potvrzení Garantem technické podpory Rigips.

Vydáním nového požárního katalogu pozbývá platnost předchozího vydání. Nejaktuálnější verzí je nyní Požární katalog 02/2024.      

Na projekty, které mají již vydané stavební povolení před datem 1. 5. 2022 se vztahují podmínky použití konstrukcí z požárního katalogu platnému k danému období.