Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Zásady použití tepelné izolace a parozábrany v konstrukcích Rigips

Zásady použití tepelné izolace a parozábrany v konstrukcích Rigips mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory

Zásady použití tepelné izolace a parozábrany přímo nesouvisí s technologií montáže konstrukcí systémů suché výstavby Rigips. Níže uvedené informace mají pouze doporučující a informativní charakter. Při aplikaci tepelných izolací a parozábran je vždy třeba se řídit projektovou dokumentací a doporučením příslušného výrobce tepelných izolací a parozábran.

Vhodné řešení skladby střešního pláště střechy závisí na mnoha faktorech, proto je třeba vždy celou skladbu posuzovat individuálně a komplexně. Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí se ověřují podle požadavků uvedených v normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

Návrh odpovídající tloušťky tepelné izolace, která pro daný typ konstrukce a okrajové podmínky splňuje normou stanovené požadované nebo doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN, vychází z tepelně-technického výpočtu.

Tepelně-technickým výpočtem se posuzuje celá skladba konstrukce nejen na hodnotu součinitele prostupu tepla, ale také se posuzuje riziko kondenzace, popř. roční bilance vodních par a minimální vnitřní povrchová teplota.

Z tohoto výpočtu vyplynou požadavky na parozábranu (potřebný difuzní odpor, správná poloha parozábrany ve skladbě konstrukce). V případě, že je výpočtem prokázána nutnost provětrání skladby mezi pojistnou hydroizolací a tepelnou izolací, jedná se o tzv. provětrávanou skladbu střešního pláště.

U větraných střech je třeba dodržet předepsanou výšku provětrávané dutiny a zajistit přívod a odvod vzduchu z odvětrávací dutiny do volného prostoru otvory u okapové hrany a v hřebeni střechy podle zásad uvedených v normě ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení.

 

Použití tepelné izolace u větrané střechy

Použití tepelné izolace u nevětrané střechy

Parozábrana, její umístění a aplikace

Parozábrana se zřizuje v případech, kdy je konstrukce Rigips součástí obvodového pláště budovy a ve skladbě konstrukce je vrstva tepelné izolace (podkroví, předsazené stěny).

Aplikací parozábrany se předchází vnikání interiérové vzdušné vlhkosti do konstrukce a její případné kondenzaci. Parozábrana zároveň plní vzduchotěsnící funkci. Zamezuje výměně vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Tím přispívá i k energetickým úsporám.

U šikmých střech může být parozábrana umístěna ve 3 polohách:

a) mezi krovem a podkonstrukcí
b) mezi podkonstrukcí a vnitřním opláštěním
c) mezi prvky podkonstrukce

Podrobněji v článku Umístění parozábrany v podkroví  a návodu Jak na opláštění šikmých a vodorovných ploch v podkroví?