Konstrukce předsazených stěn a šachet

Konstrukce předsazené stěny spřažené

Nejprve se provede vytyčení konstrukce a kontrola rovinnosti podkladní konstrukce. Podkonstrukce je provedená z profilů R-UD a R-CD a spojená s podkladní konstrukcí pomocí stavěcích třmenů, přímých závěsů, či spojek Klik-Fix.

Montáž obvodových profilů

Obvodové profily předstěny (profily R-UD na podlaze a svislých navazujících konstrukcích) se opatří před osazením samolepicím napojovacím těsněním a připevní plastovými natloukacími hmoždinkami, popř. pomocí jiných vhodných připevňovacích prostředků podle druhu navazujících konstrukcí.

Obvodové profily předstěny

Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. V rozích předsazené stěny je vzdálenost prvního připojení od rohu maximálně 200 mm.

Rozteč připevnění je max 800mm

Montáž připojovacích prvků

Prvním krokem je vyměření polohy R-CD profilů a vertikální úrovně stavěcích třmenů. Rozteč svislých R-CD profilů je 625 (600) mm.

Maximální svislá rozteč třmenů je 1 250 mm, při požadavku na požární odolnost 1 000 mm. Poslední horní třmen se umístí do takové výšky, aby horní přesah R-CD profilu nad posledním třmenem tvořil konzolu, která smí být maximálně 250 mm. Při nárocích na zvukovou izolaci předstěny je nutné použít výhradně stavěcí třmeny, které se před montáží podlepí napojovacím těsněním. K podkladní zdi se kotví pomocí plastových natloukacích hmoždinek, k dřevěné podkonstrukci šroubem typu FN. Alternativně lze pro kotvení použít přímé závěsy – v tom případě by šířka dutiny mezi původní konstrukcí a opláštěním předstěny neměla přesáhnout 40 mm. V případě dostatečně rovného podkladu je možno použít spojku Klik-Fix kotvenou do podkonstrukce stejným způsobem, popř. spojku Klik-Fix Aku.

TIP: Při montáži delších předstěn je výhodné montovat předstěnu „zónově“ po cca 5 sádrokartonových deskách – další zónu vyměřovat, stavět konstrukci i oplášťovat až po opláštění předchozí zóny. Snadněji se tak dodrží optimální poloha sádrokartonových desek vůči profilům R-CD v celé délce předstěny.

Montáž svislých profilů (stojin)

Po namontování stavěcích třmenů se montují postupně svislé R-CD profily. Délka R-CD profilů se volí tak, aby při opření R-CD profilu o spodní R-UD profil byla mezi horním koncem R-CD profilu a přilehlým stropem mezera cca 50 mm. Jednotlivé R-CD profily zůstávají v podlahovém R-UD profilu volně nasunuty (R-UD a R-CD profily se vzájemně nespojují!).
Po nasunutí do podlahového R-UD profilu se R-CD profily ustaví do svislé polohy a spojí se s předem namontovanými stavěcími třmeny pomocí šroubů do plechu (typ 421 LB) – 2 ks šroubů na 1 třmen.

U předstěn vyšších, než je standardní délka profilů R-CD, je možno R-CD profily nastavovat vzájemně na délku. Napojení se provádí pomocí spojky R-CD profilu. Napojení sousedících stojin nesmí být ve stejné výši, je nutno je vzájemně výškově vystřídat minimálně o 1,25 m. Při použití spojky Klik-Fix, resp. Klik-Fix Aku je R-CD profil ve spojce jen nacvaknut.

Konstrukce předsazené stěny volně stojící

Nejprve se provede vytyčení konstrukce a kontrola rovinnosti podkladní konstrukce.

Montáž konstrukce

Pozor! S ohledem na jednostranné opláštění je tuhost volně stojící předstěny značně omezena, a tudíž
maximální výška této předstěny je podstatně nižší než u příčky postavené na stejné konstrukci – viz Technické listy konstrukcí na www.rigips.cz

Montáž konstrukce z R-CW a R-UW profilů je totožná s montáží konstrukce příčky, viz článek Příčky a dělicí stěny.

Montáž konstrukce R-CW a R-UWprofilůMontáž konstrukcí

Konstrukce stěny šachet opláštěných protipožárními sádrokartonovými deskami

Šachtová stěna je svislá nenosná dělicí konstrukce splňující oboustranně nároky na požární odolnost.

Montáž šachtové stěny lze provést přístupem pouze z jedné strany.

Konstrukce stěny šachet opláštěných protipožárními sádrokartonovými deskami

Montáž obvodových profilů

Nejprve se provede vytyčení konstrukce šachtové stěny. Obvodové profily je nutné v tomto případě na rozdíl od ostatních svislých konstrukcí opatřit napojovacím těsněním z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2 (např. podlahovými pásky Isover N/PP).
K ostěním šachty, stejně jako k podlaze a stropu se obvodové profily ukotví pomocí ocelových hmoždinek Ø 6 mm (např. DN6).

Montáž svislých profilů (stojin)

Mezi vodorovné R-UW a svislé obvodové R-CW profily se osazují svislé stojiny tvořené buď jednotlivými, nebo zdvojenými profily R-CW. Zdvojené profily jsou orientovány stojinami (zády) k sobě a sešroubovány pomocí šroubů do plechu LB 3,5 x 9,5 ve vzájemné rozteči max. 500 mm.
Tyto R-CW profily jsou volně nasunuty do podlahového a stropního R-UW profilu. V případě skladby s vloženou minerální izolací je vždy nutné volit zdvojené R-CW profily.

Montáž obvodových a svislýchprofilů

Více o montáži šachet se dočtete v článku Montáž stěn šachet.