Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Nosné konstrukce z dřevěných latí

Montážní latě se montují „na plocho“, nosné latě „na výšku“. Rozměry latí – viz Katalog požárně odolných konstrukcí nebo technické listy konstrukcí.
Kotvení závěsů do nosného stropu je třeba provést vhodnými upevňovacími prostředky. Předepsaná zkušební síla na vytržení závěsu je 1,2 kN (tzn. tíha břemene cca 120 kg).

Přímo montované opláštění stropu z dřevěných latí

Montážní latě jsou k nosnému stropu připevněny prostřednictvím přímých závěsů, stavěcích třmenů nebo přímo do nosného stropu.

Montované opláštění stropu

Spoj „závěs – nosný strop“ se provádí vhodnými upevňovacími prostředky podle druhu nosného stropu.
Spoj „lať – závěs“ je proveden dvojicí šroubů FN.

Přímo montované opláštění dřevěného stropu na křížovém roštu z dřevěných latí

Nosné latě jsou k nosnému stropu připevněny prostřednictvím přímých závěsů, stavěcích třmenů nebo přímo do nosného stropu. Spoj „závěs – nosný strop“ se provádí vhodnými upevňovacími prostředky podle druhu nosného stropu.
Spoj „montážní lať – nosná lať  se provádí pomocí 1 ks vrutu do dřeva ∅ 5 mm, délka šroubů se volí podle rozměru latí.

Přímo montované opláštění

Zavěšený podhled na křížovém roštu z dřevěných latí

Nosné latě jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla – drátu s okem; pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou pérovou spojkou. Alternativně se s ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr nebo potřeby zajištění proti posunu v rovině podhledu použijí závěsy a táhla typu Nonius.
Spoj „závěs – nosný strop“ se provádí vhodnými upevňovacími prostředky podle druhu nosného stropu.  Spoj „nosná lať – závěs“ je proveden přišroubováním závěsu k boku nosné latě dvěma šrouby typu FN. Sousední závěsy se šroubují do protilehlých boků latě. Spoj „montážní lať – nosná lať“ je proveden pomocí 1 ks vrutu do dřeva ∅ 5 mm, délka šroubů se volí podle rozměru latí.

Křížový rošt z dřevěných latí

Minerální izolace

Vložení minerální izolace do podhledů Rigips je nutné s ohledem na požadované akustické a požární vlastnosti. Minerální izolace musí být uložena v celé ploše, bez mezer. Požadavky na vloženou minerální izolaci z hlediska požární odolnosti jsou specifikovány v Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips nebo v technických listech konstrukcí.

Opláštění podhledu

Opláštění deskových podhledů Rigips se provádí sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami Rigips. Desky se šroubují k montážním profilům R-CD v rozteči max. 170 mm (nebo k dřevěným latím). Přitom styk příčných hran desek musí být umístěn na montážním profilu (lati).

Opláštění deskových podhledů Rigips

V případě, kdy není třeba zajistit dilatační nezávislost podhledu na okolních vertikálních konstrukcích (do plochy podhledu cca 30 m2), lze opláštění šroubovat i do obvodových R-UD profilů. Desky se orientují vždy délkou kolmo k montážním profilům. Příčné spáry sousedních desek musí být vystřídány (přesazeny) minimálně o jeden montážní profil, aby nedocházelo k vytváření křížových spár.

Tmelení sádrokartonových desek

Využití zbytků desek je přípustné za podmínky, že:

  • délka přířezu odpovídá rozteči montážních R-CD profilů
  • šíře přířezu je min. 200 mm

Návaznost opláštění na obvodovou svislou konstrukci se volí podle konkrétní potřeby.

U vícenásobného opláštění se příčné spáry přesadí min. o jednu rozteč profilů, podélné spáry se přesadí min. o 200 mm. Druhá vrstva opláštění se montuje až po vytmelení a vytvrdnutí tmelu prvního pláště. Připevňování desek opláštění a jejich vzájemné tmelení jsou popsány v samostatných článcích .

Kompletační prvky podhledů s požární odolností (např. revizní prostupy, kryty svítidel) se montují podle zásad uvedených v Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips.