fbpx

NOVINKY v Požárním katalogu

Požární bezpečnost staveb je jednou ze základních domén konstrukcí suché výstavby Rigips, proto jí také naše firma věnuje maximální a soustavnou pozornost. Zároveň se jedná o oblast, která zaznamenává v čase permanentní vývoj. Ten je dán zejména rozšiřováním sortimentu, a to jak materiálové základny, tak i množiny nabízených konstrukcí, ale i vývojem v oblasti norem a příslušné legislativy. Z těchto důvodů je nutné nepřetržitě zapracovávat nové údaje k jednotlivým druhům požárních konstrukcí.

V novém vydání Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips 10/2019 jsou tak zohledněny nejnovější výsledky zkoušek, expertiz a klasifikací, vydaných za uplynulé období.

Jednou z nejdůležitějších informací je zejména ta o maximálních výškách svislých nenosných požárních konstrukcí Rigips, které jsou uvedeny a deklarovány v souladu s platnou českou legislativou a je pro ně vydán certifikát PAVÚS.

Pro stanovení maximálních výšek svislých nenosných požárně odolných konstrukcí je nutné zohlednit tyto hlediska:

Stanovení maximálních výšek podle ČSN EN 1991-1-1 („studená statika“ – platí pro konstrukce požární i nepožární).

Stanovení maximálních výšek svislých nenosných konstrukcí je nutné prokazovat ve vztahu k ČSN EN 1991-1-1. Toto je požadavek Technických návodů, vydaných TZÚS (pro posuzování shody dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – konkrétně TN 09.07 a, b, c, d, e – základní požadavek 4 : ČSN EN 1990 – Odolnost proti vodorovnému zatížení).

Výška konstrukce musí vyhovovat dané oblasti zatížení – dle 1991-1-1 oblast A, B, C1 až C4 nebo D. Viz užitné kategorie ploch odstavec 5a.

(Oblast zatížení C5 není formou suché výstavby řešitelná běžným způsobem).

Tento postup platí pro každou svislou nenosnou konstrukci, ať už je požární, či nepožární.

Stanovení maximální výšky požárních konstrukcí je nutno zohlednit bod 1 a zároveň doložit:

  1. zkouškou požární odolnosti odpovídající výšky nebo
  2. teoretickým výpočtem podle evropské směrnice EOTA TR 35 verze 07/2009.

Tuto metodiku předepisují k užívání autorizované osoby PAVUS, TZÚS na základě metodického pokynu č. 02/2017/KKP.

Tento postup lze uplatnit pouze v případě protipožárních desek – RF (DF), GKF nebo jejich ekvivalentů.

Při návrhu a realizaci svislých nenosných požárních konstrukcí je nutné vždy zohlednit zároveň obě výše uvedená kritéria.

Tak je postupováno při stanovení maximálních dovolených výšek i v katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips 06/2019

V aktualizované verzi dále naleznete:

 • Nové skladby příček s PO – EI 45, EI 60 – str. 9 a EI 120 – str. 13
 • Nové požadavky na minerální izolaci u příček na dvojité podkonstrukci s deskami RB (A) a RF (DF) – str. 17
 • Aktualizované skladby obkladů dřevěných prvků pro sloupy a nosníky a obklady oceli pro vícevrstvé obklady RF (DF) – str. 43, 45
 • Nová skladba samostatného požárního předělu, jednoúrovňový rošt – PO EI 30 zdola – str. 56
 • Nová konstrukce podhledové membrány pro lehkou střechu hal – str. 68
 • Nová konstrukce strop / střecha z trapézového plechu – přímé opláštění s PO REI 60  – str. 83
 • Nová konstrukce podkroví se záklopem s PUR izolací s PO REI 30 DP3 – str. 87