Desatero pro projektanty – konstrukce suché výstavby

Motto:  „Není nutné pracně vymýšlet to, co již někdo vymyslel a vyzkoušel“

Zdroj: Cech suché výstavby ČR, www.cechsv.cz

Z hlediska provádění montáže konstrukcí suché stavby je vhodné řešit všechny záležitosti již v projektové dokumentaci (PD) včetně rozpočtů,zejména správné navržení těchto konstrukcí a koordinaci s ostatními konstrukcemi a dalšími stavebními součástmi projektu (např. TZB, požárně-bezpečnostní řešení apod..).

Neřešení těchto záležitostí již v PD, a tedy i absence ve směrných rozpočtech, má za často následek vznik problémů při realizaci, např. změny, vícepráce, spory dodavatel-objednatel-investor.

Zde je uvedeno 10 základních oblastí problémů, kterým je třeba věnovat pozornost již ve fázi PD:

 • 1. Návrh konstrukčního systému a obecné řešení pro sádrokartonové kce
  a sádrovláknité kce
 • 2. Konstrukce s požadavky na požární odolnost
 • 3. Konstrukce s požadavky na neprůzvučnost
 • 4. Konstrukce s požadavky na tepelnou izolaci
 • 5. Koordinace s dalšími řemesly
 • 6. Detaily
 • 7. Povrchové úpravy ( mimo prvků s hotovou povrch. úpravou)
 • 8. Minerální podhledy – specifika
 • 9. Suché podlahové systémy
 • 10. Využití již zpracovaných podkladů a zkušeností – kontakty

1. Návrh konstrukčního systému a obecné řešení pro sádrokartonové konstrukce  (dále jen SDK) a sádrovláknité kce (dále jen SDV)

Stěny, příčky SDK

 • výška stěny – maxima a úpravy nosné konstrukce dle výšky
  (výška je základní mechanický parametr stěny; závisí na horizontálním zatížení stěny dle užitné kategorie plochy – viz ČSN EN 1991-1-1, čl. 6.3)
 • tloušťka stěny – z hlediska rozměrů nosné konstrukce(příčka s jedním opláštěním – tl.: 75, 100, max. 125 mm, s dvojitým opláštěním – 100, 125, max 150 mm atd…)
  (tloušťka stěny je výsledkem skladebných rozměrů použitých prvků)
 • volba materiálů s ohledem na vlhkostní kategorii prostoru
  (desky, antikorozní ochrana kovových materiálů, izolační materiály)
 • potřeba a řešení dilatací – a případné řešení umístění z hlediska celkového designu prostoru
  (kluzné napojení na strop, dilatace objektové, dilatace při překročení délkových či plošných limitů)
 • zabudované prvky – umístění koncových prvků na a v příčce, z důvodu případných úprav nosných profilů již při montáži
  (zárubně, prosklení, okna a prostupy, elektroinstalace, revizní otvory,…)
 • specifické požadavky na zabudované instalace – volba odpovídajícího konstrukčního systému – nosné profily mohou mít pouze přesně stanovené prostupy
  (velikost instalací – případně potřeba volit „instalační příčky“, upevnění instalací v dutině)
 • upevnění sanitárních zařizovacích předmětů
  (konstrukční úpravy roštu, použití speciálních nosných konstrukčních prvků)
 • dodatečné zatížení stěny
  (volba vhodné konstrukce či dodatečné zesílení kotevní oblasti,…)
 • úpravy s ohledem na povrchovou úpravu (obklady)
  (výběr vhodné konstrukce pod obklady – dvojité opláštění či snížení roztečí sloupků)

Podhledy SDK, SDV, Podkroví, střechy s podhledy SDK, SDV

 • specifické požadavky- správné stanovení požadavku a navržení typu podhledu dle požadovaných vlastností (požární odolnost, vzduchová neprůzvučnost, izolace, estetika)
 • kotvení do nosné konstrukce
  (volba kotevní techniky pro dostatečnou únosnost kotvení závěsu podhledu s ohledem na konstrukci a materiál nosného stropu – jeho únosnost a stabilita, nutnost případného pomocného nosného roštu)
 • volba vhodných závěsů
  (nutno brát v úvahu: hmotnost podhledu+ izolace, zatížení závěsu, délku závěsu, požární odolnost, namáhání podhledu, požadavky na akustiku,…)
 • rozteče závěsů a konstrukčních prvků
  (nutno brát v úvahu: hmotnost podhledu, požární odolnost, namáhání podhledu)
 • volba materiálů s ohledem na vlhkostní kategorii prostoru
  (desky, antikorozní ochrana kovových materiálů, izolační materiály)
 • potřeba a řešení dilatací – jejich řešení umístění z hlediska celkového designu prostoru
  (dilatace objektové, dilatace při překročení délkových či plošných limitů)
 • zabudované prvky – řešení umístění, z důvodu případných úprav nosných profilů již při montáži (střešní okna,osvětlení, koncové prvky instalací, revizní otvory,…)
 • dodatečné zatížení podhledu břemeny
  (příprava konstrukce, úprava roztečí konstrukčních prvků, volba kotevních prvků)

2. Konstrukce  s požadavky na požární odolnost

Stěny, příčky

 • správné stanovení přesných požadavků na požární odolnost
  (kritérium a doba – např. EI 60, EW 30, …)
 • volba vyhovující klasifikované konstrukce s Požárně klasifikačním osvědčením (PKO) dle nabídky výrobců systémů
  (zde se nelze spolehnout na „lidovou tvořivost“)
 • uvedení přesné specifikace vybrané konstrukce dle podkladů výrobce a jejich přenesení do výkresů PD ( hlavně odpovídajících tloušťek)
  (číslo, kód, popis konstrukce včetně desek, profilů a jejich roztečí, specifikace izolace)
 • výběr vhodných konstrukčních detailů
  (specifikace vybraných detailů napojení na okolní konstrukce, dilatací, prostupů,…)

Podhledy, Podkroví, stropy, střechy podhledy

 • zjištění přesných požadavků na požární odolnost
  (rozlišení zda jde o požadavek na podhled samotný či na celou horizontální konstrukci nosného stropu, (střechy) chráněného podhledem; kritérium a doba – např. EI 30, REI 60, …, resp. REI 30, REI 60,…)
 • volba vyhovující klasifikované konstrukce s Požárně klasifikačním osvědčením (PKO)  dle nabídky výrobců systémů
  (zde se nelze spolehnout na „lidovou tvořivost“)
 • uvedení přesné specifikace vybrané konstrukce dle podkladů výrobce a jejich přenesení do výkresů PD (hlavně odpovídajících tloušťek, včetně nutných vzduchových mezer)
  (číslo, kód, popis konstrukce včetně desek, profilů a jejich roztečí, specifikace izolace)
 • výběr vhodných konstrukčních detailů- zejména PBŘ úprav u instalací a prostupů
  (specifikace vybraných detailů napojení na okolní konstrukce, dilatací, prostupů,…)

3. Konstrukce s požadavky na neprůzvučnost

Všeobecně: nutnost komplexního řešení akustiky (prostoru, stavby…). Výborné vlastnosti samotných konstrukcí suché stavby mohou být degradovány špatnými vlastnostmi okolních konstrukcí (monolity, průběžné podlahy, akustické mosty…)

Stěny, příčky

 • zjištění a stanovení přesných požadavků na neprůzvučnost
  (požadavky normy ČSN 73 0532 nebo vyšší dle zadavatele)
 • volba vyhovující konstrukce dle nabídky výrobců systémů
  (nutno brát v úvahu, že výrobci systémů uvádějí hodnoty laboratorní Rw, kdežto požadavky jsou na hodnoty stavební R´w)
 • uvedení přesné specifikace vybrané konstrukce dle podkladů výrobce
  (číslo, kód, popis konstrukce včetně desek, profilů a jejich roztečí, specifikace izolace)
 • výběr vhodných konstrukčních detailů
  (detaily napojení mohou významně ovlivnit výslednou hodnotu R´w ; je nutno specifikovat vybrané detaily napojení na okolní konstrukce, dilatací, prostupů,…)

Stropy , Podkroví, střechy s podhledy SDK

 • zjištění přesných požadavků na neprůzvučnost
  (požadavky normy ČSN 73 0532 nebo vyšší dle zadavatele)
 • řešení celkové neprůzvučnosti konstrukce stropu chráněného podhledem je nutné hledat společně s odborníkem –  specialistou na akustiku
  (zde mohou výrobci sádrokartonových systémů jen pomoci dílčími informacemi)

4. Konstrukce s požadavky na tepelnou izolaci

 • vrstvu tepelné izolace je nutno navrhovat individuálně dle požadavků tepelně-technického výpočtu (materiál, tloušťka, způsob použití)
 • volba vyhovující základní konstrukce dle nabídky výrobců systémů
  (základní konstrukce musí umožňovat použití specifikované tepelné izolace)
 • řešení použití parozábrany – případně její technická specifikace musí být řešena v tepelně-technickém návrhu konstrukce (určení zda je parozábrana vůbec třeba; případně její druh, umístění, způsob napojení na okolní konstrukce, vzájemné spojování,…)

5. Koordinace s dalšími řemesly

Příčky

 • navržení vhodné tloušťky příček z hlediska potřebného počtu a průměru instalací vedoucích v příčce ( nosné profily mohou mít pouze přesně stanovené prostupy)
 • navržení instalační příčky, kde to lze,a při výskytu více instalací,
 • řešení umístění koncových prvků na a v příčce, z důvodu případných úprav nosných profilů již při montáži ( osvětl. tělesa, mřížky, prostupy, rozvaděče…)
 • specifikace zařizovacích předmětů , které jsou přímo zavěšeny na příčce (nutnost vložení nosných prvků , jiné speciální úpravy konstrukce příčky…)

Podhledy

 • správné navržení dutiny podhledů z hlediska potřebného počtu a průměru instalací vedoucích nad podhledem (porovnání s min světlou výškou místností)
 • řešení možnosti zavěšení podhledu v místech instalací velkých rozměrů (zejména v místech více rozvodů VZT vedle sebe)
 • minimalizování křížení různých instalací většího průměru (zvětšování dutiny)
 • sdružování přístupných armatur( ventily, klapky, trafa…)- zmenšování počtu nutných revizních otvorů, dvířek apod..
 • při nutnosti plentování instalací věnovat pozornost celkovému designu prostoru (symetričnost, falešné plentování…)
 • řešení umístění koncových prvků na podhledu, z důvodu případných úprav nosných profilů již při montáži ( osvětl. tělesa, mřížky, prostupy…)
 • specifikace zařizovacích předmětů , které jsou přímo zavěšeny na podhledu (nutnost vložení nosných prvků , jiné speciální úpravy konstrukce, nezávislé zavěšení…)

6. Detaily

 • je doporučeno specifikovat důležité konstrukční detaily s ohledem na požadovanou funkci konstrukce (výrobci poskytují ve svých podkladech řadu standardních detailů důležitých pro řešení požární odolnosti, akustiky či jiných specifických požadavků)

7. Povrchové úpravy ( mimo prvků s hotovou povrch. úpravou)

 • specifikace kvality povrchu ve škále Q1 – Q4
  (škála kvality Q1 – Q4 popisuje kvalitu hotového povrchu konstrukce pod konečnou povrchovou úpravu)
 • úpravy stěn s ohledem na použití obkladů
  (výběr vhodné konstrukce pod obklady – např. dvojité opláštění či snížení roztečí sloupků)

8. Minerální podhledy – specifika

 • správné navržení a formulování technicky zdůvodněných požadavků na provedení podhledu; jednoduše formulované požadavky na rozhodující a pro funkci podhledu podstatné vlastnosti podhledové konstrukce
 • koordinace umístění podhledu / “spárořezu“ s technologiemi, vedenými v mezistropním prostoru a prostupujícími konstrukcí podhledu
 • řešení zavěšení konstrukce podhledu odpovídající použitému systému včetně koordinace s ostatními řemesly (elektro, klima, voda atd.)
 • odpovídající návrh uspořádání mezistropního prostoru tak, aby montáž a údržba podhledu byla zajištěna – výška mezistropního prostoru, odstupové vzdálenosti od vestavěných vedení
 • návrh systému zohledňující provozní požadavky investora z hlediska provozní spolehlivosti (volba systému a formátu)
 • návrh řešení konstrukčních dilatačních spár včetně zohlednění požadavků na požární odolnost (podhledové systémy jako takové řeši dilatační spáry samy o sobě.Vždy je tam vůle k pohybu/posunu).
 • koordinace s ostatními řemesly, které do podhledu osazují své koncové prvky – především vzduchotechnika, osvětlovací tělesa, prvky elektronické signalizace z hlediska formátu, kompatibility se zvoleným systémem – zde je důležité, aby projektanti vycházeli ze standardních formátů podhledových desek. Ty jsou hodně variabilní (od čtverců přes obdélníky až k lamelám), takže si projektanti mohou bez problému vybrat.
 • přesná formulace požadavků na požárně bezpečnostní řešení včetně požadované klasifikace konstrukcí podle platné klasifikační normy
 • zohlednění požadavků na PBŘ při návrhu podvěsných výšek, napojení na ostatní konstrukce a provedení výškových odskoků

9. Suché podlahové systémy

 • při navrhování suchých podlahových systémů je nutno dodržovat aktuální podklady pro projektování
 • návrh podlah dle oblasti zatížení (platí ČSN EN 1991-1-1_ 4 oblasti zatížení)
 • správný výběr podlahového prvku (sádrovlákno, cementovlákno) dle oblastí použití (prostory s normální relat.vlhkostí, vlhké prostory, chemicky zatížené prostory, exteriér )
 • správný návrh souvrství podlahových systémů (používání systémových a odzkoušených komponentů _ vsypy, podsypy, izolace, nášlapné vrstvy, atd.)
 • rovinnosti podlah dle ČSN 74 4505 – Podlahy, společná ustanovení
 • plánování detailů s ohledem na akustiku (kročejová a vzduchová neprůzvučnost), dilatační spáry a nášlapné vrstvy

10. Využití již zpracovaných podkladů a zkušeností,  kontakty

Technické listy, technická řešení, detaily, kontakty a pod. získáte na lince Technického servisu Rigips:
www.rigips.cz
telefon: +420 296 411 800, +420 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz