Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Dřevostavby: Difuzně otevřená nebo uzavřená skladba?

Základem každé dřevostavby jsou bezchybné konstrukční detaily a správný návrh skladby obálky, tak aby byla zajištěna ochrana před zemní vlhkostí, zatékáním srážkové vody a vnikáním vzdušné vlhkosti do konstrukce. Při návrhu konkrétní skladby volíme vždy mezi systémy difúzně otevřenými či uzavřenými. Podle čeho se rozhodovat a v čem spočívají výhody a nevýhody obou variant dřevostaveb?

Zprvu je třeba zmínit, že při dodržení technologických zásad a principů dřevostaveb jsou obě technologie zcela vyhovující. Záleží na každém z nás, ke kterému principu dřevěných domů se přikloníme. O kvalitě dřevostavby rozhoduje především správný návrh a správná montáž. Podívejte se i na přehled, s jakými typy dřevostaveb se můžete setkat.

Chcete zjistit více o materiálech používaných pro konstrukci dřevostaveb? Vše potřebné najdete na stránkách RigiStabil a Rigidur.

Dřevostavba difuzně otevřená nebo uzavřená skladba konstrukce

Difuzně uzavřená konstrukce dřevostavby

Jejím cílem je zabránit prostřednictvím parozábrany prostupu vlhkosti (v podobě vodních par) z interiéru do skladby dřevěné konstrukce a exteriéru. Riziko však představují chyby v technologickém provedení parozábrany, které mohou vést ke značnému hromadění vlhkosti v konstrukci a dlouhodobě pak k její degradaci. Základem je technologická kázeň a dodržení technologického postupu stanoveného výrobcem parozábrany či parobrzdy. Výhodu uzavřených skladeb lze spatřit v nižších pořizovacích nákladech dřevostavby.

Difuzně otevřená konstrukce dřevostavby

Ta částečný přechod vodních par do samotné skladby dřevostavby a následně do exteriéru ze své podstaty naopak umožňuje. Díky tomu má možnost vysychat do exteriéru a interiéru. Tím pádem se skladba dřevěného domu dokáže regenerovat. Potenciál vysychání je do interiéru až 3× vyšší a do exteriéru až 14× vyšší oproti difuzně uzavřené konstrukci dřevostavby. Obecně lze říci, že difuzně otevřené skladby fungují přirozeněji a snáze odolávají drobným nepřesnostem v konstrukcích. Přesto porušení technologické kázně provedení parobrzd a jim podobných konstrukcí může vést k problémům s vlhkostí v konstrukci.

Výhody difuzně otevřených skladeb dřevostavby

  • Lepší akustika
  • Lepší tepelná setrvačnost
  • Bezpečnější konstrukce
  • Ekologické řešení

Dřevostavba s použitím Rigistabil

Systémy řešení difuzně otevřené skladby

Pro difuzně otevřené konstrukce obvodové stěny lze využít skladeb pomocí minerální izolace Isover. Dalšími skladbami jsou Rigips-difuwall® a Rigips-difuwall® PASIV s využitím dřevovláknitých desek PAVATEX.

Dalším systém difuzně otevřených konstrukcí jsou konstrukce s dřevovláknitými deskami INTHERMO.

Zásady správného návrhu konstrukce

Pro správný návrh difuzně otevřených stavebních dílců je třeba zachovávat několik následujících zásad. Pro danou skladbu konstrukčního dílce je nutné zajistit kladnou bilanci zkondenzované vodní páry (dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov) a ověřit, že kondenzace uvnitř konstrukce neohrozí její požadovanou funkci. Jde o podstatný normový požadavek, který se specificky týká právě difuzně otevřených konstrukcí na bázi dřeva. Omítkové systémy a omítkoviny by měly být vždy vysoce prodyšné, tedy volit ty s co nejnižší hodnotou Sd (silikátové, silikonové, minerální). V případě výplňové tepelné izolace je třeba zvolit pouze difuzně propustné materiály (např. minerální vlny) s optimálním faktorem difuzního odporu.

S ohledem na co nejvyšší spolehlivost konstrukce dřevostavby je třeba zajistit klesání difuzního odporu směrem k exteriéru. Pro difuzně otevřené konstrukce vnějších stěn je optimální použít na vnitřní straně opláštění materiály s vyšším difuzním odporem (hodnota Sd nad cca 4 m, u každé konkrétní skladby však nutno ověřit výpočtem) a na vnější straně naopak materiály s difuzním odporem co nejnižším. Oba požadavky je možné výhodně splnit kombinací desek Rigidur Hsd na vnitřní straně a dřevovláknitých (Inthermo, Pavatex) desek na straně vnější. Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur Hsd je modifikace běžné homogenní sádrovláknité desky Rigidur, která díky speciální povrchové úpravě snižuje prostup vodní páry. Je proto vhodná právě pro realizaci difuzně otevřených vnějších stěn dřevostaveb bez použití fólie.