Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Montáž svislé předstěny a opláštění okna v podkroví

Montáž svislé předstěny v podkroví

Svislé předstěny se provedou jako předsazené stěny volně stojící (z profilů R-CW a R-UW) nebo při max. výšce do 1,25 metru z profilů R-CD a R-UD nebo jako předsazené stěny spřažené stavěcími třmeny (z profilů R-CD a R-UD). Stavěcí třmeny mohou být podle konkrétní dispozice kotveny do dřevěné podkonstrukce nebo do nadezdívky. Vrstva tepelné izolace probíhá buď ve střešní rovině až k pozednici (boční předstěna má pouze estetickou funkci), nebo ze střešní roviny na boční předstěnu a zakrytou část podlahy. V žádném případě nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů.

Detail napojení opláštění mezi šikminou a boční stěnou:

a) s výztužnou páskou do tmelu + akrylový tmel

Napojeni oplasteni s vystuznou paskou do tmelu
b) dilatačním PVC profi lem

Napojeni oplasteni dilatacnim PVC oplastenim
c) s páskou Habito® Flex dříve NO-COAT®

Napojeni oplasteni s paskou Habito Flex

Montáž opláštění střešního okna

Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy:

  • parapet (opláštění pod spodní hranou okna) svislý se zalomením;
  • nadpraží vodorovné se zalomením.

Důvodem je eliminace tepelných mostů a umožnění proudění vzduchu okolo skel, a tím odvětrání případné zkondenzované vlhkosti. Umístěním topného tělesa pod oknem je možné podpořit proudění vzduchu okolo skel. Svislý parapet a vodorovné nadpraží navíc umožní optimální osvětlení interiéru.

TIP: V případě opláštění vysokopevnostním impregnovaným sádrokartonem Habito H (DFRIH2) je možné topné těleso kotvit přímo do opláštění vruty bez hmoždinek.

Opláštění střešního okna - detail zalomeného ostění

Opláštění střešního okna se provádí po jeho osazení. Montáž okna do konstrukce střechy se provádí podle pokynů výrobce střešního okna. Zvláštní důraz při opláštění střešního okna je třeba klást na provedení tepelné izolace kolem celého obvodu okna. Napojení parozábrany na rám okna a spojení jednotlivých dílů parozábrany v oblasti okna se zajišťuje k tomu určenými systémovými páskami či tmely výrobců parozábrany (např. i nebo tmel Isover Vario® DoubleFit). Tloušťka a typ desek, kterými je provedeno opláštění okna, musí odpovídat opláštění celého podkroví, zejména v případě požadavku na požární odolnost konstrukce podkroví. K napojení sádrokartonové desky na rám okna výrobci střešních oken obvykle připravují drážku v rámu. Sádrokartonová deska je částečně zalomena (lícový karton naříznut, deska nalomena) a do drážky v rámu okna vsazena na sucho. Lom sádrokartonové desky je řádně vytmelen spárovacím tmelem a ošetřen páskou Habito Flex (dříve NO-COAT®). Opláštění šikmých ploch podkroví v okolí okna musí být rozvrženo tak, aby spáry desek byly ve vzdálenosti min. 150 mm od rohu okna. Není přípustné, aby spára vybíhala přímo z rohu okna.
K ochraně exponovaných hran opláštění okolo střešního okna se používají pásky Habito Flex (dříve NO-COAT® ). Spára mezi rámem okna a ostěním se začistí např. akrylátovým tmelem.

Poz.: Ostění okna není vhodné kotvit přímo do krokví, ale vždy vynést do montážního roštu z R-CD profilů nebo dřevěných latí v šikmině podkroví.

Příčky v podkroví

Příčky v podkroví se montují buď před montáží podkonstrukce šikmých a vodorovných ploch, nebo až po jejich opláštění. Z dilatačních a zejména z akustických důvodů je výhodnější nejdříve postavit příčky a teprve potom montovat šikmé, vodorovné a svislé opláštění podkroví (zejména v případě mezi bytových příček). Pokud se příčka staví do již opláštěného podkroví, obvodové R-UW a R-CW profily příčky se kotví šrouby typu TN přes opláštění do podkonstrukce z R-CD profilů nebo z dřevěných latí. Případně lze obvodové R-UW a R-CW profily kotvit do sádrokartonových desek opláštění Molly kotvami. V místě napojení příčky se doporučuje přerušit šikmé opláštění. Přeruší se tím akustický most v opláštění šikminy.

 

Postup před montáží příčky a profilů

Opláštění příčky a vložení minerální izolace