Montážní chyby při suché výstavbě

Systémy suché výstavby Rigips jsou při dodržování zásad a při používání systémových prvků Rigips bezpečné, spolehlivé a bezproblémové. Přesto se však v praxi stále setkáváme s montážními chybami, které jsou způsobeny především technologickou nekázní, neznalostí či používáním nesprávných a nesystémových prvků. Několik takových „montážních perel“, které technici Rigips zdokumentovali při svých výjezdech po stavbách Čech, Moravy a Slovenska, vám představíme v tomto článku. Věříme, že na podobné chyby budeme i vaším přičiněním narážet čím dál méně.

Sádrokarton v exteriéru jen za určitých podmínek

Sádrokartonové desky tvoří hlavní součást systémů suché vnitřní výstavby. Jsou tedy určeny k použití v interiéru, nikoli v exteriéru. V exteriéru lze za jistých podmínek namontovat do chráněné venkovní expozice (např. v podloubích a průjezdech, u přesahů střech apod.) desku RigiStabil, Rigidur nebo ideálně Glasroc H. Avšak je třeba dodržet určitá pravidla. Deskoklad šikmo k montážním profilům a absence závěsů Nonius zajišťujících podhled proti vztlaku větru, jak je zachyceno na obr. 1, jsou v rozporu se správným způsobem montáže.

Sádrokarton v exteriéru jen za určitých podmínek

Nesprávná stavební připravenost

Aplikace výrobků ze sádry vyžaduje určitou stavební připravenost. Rozhodující je vlhkost a teplota prostředí. Montáž doporučujeme provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti vlivům povětrnosti, dále po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn a stropů má být ustálená, všechny povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Situace, kdy jsou sádrokartonové desky přímo vystaveny vysoké vlhkosti a nárazovým změnám teplot (viz obr. 2 a 3), neprospěje výsledné kvalitě této konstrukce. Hrozí nejen popraskání vytmelených spár, ale i tvarové deformace (zvlnění a plíseň).

Nesprávná stavební připravenost

Chybná montáž kovové podkonstrukce příčky

Na obr. 4 je zachyceno porušení hned několika pravidel najednou.

  1. Jako vodorovný (obvodový) profil při horním okraji příčky je třeba použít R-UW profil (nikoli R-CW profil).
  2. Svislé R-CW profily se s vodorovným R-UW profilem vzájemně nespojují, R-CW profily zůstávají ve vodorovných profilech volně nasunuty. (Pozn.: R-CW a R-UW profily se vzájemně spojují jen ve zvláštních případech, jako např. u zárubně, a to pomocí šroubů do plechu – typ 421 LB.)
  3. Horní konec svislého R-CW profilu (zkráceného na délku o 10-15 mm menší, než je výška místnosti) se zasune do horního vodorovného R-UW profilu na min. 20 mm. Pokud je toto pravidlo dodrženo, nemá R-CW profil šanci vypadnout a nevzniká tak potřeba profily v rozporu s montážními zásadami sešroubovávat.

Chybná montáž kovové podkonstrukce příčky

Chybně vedené kabely v konstrukci příčky

Pro vedení elektroinstalací v příčkách jsou R-CW profily opatřeny výseky ve tvaru písmene H (tzv. H-prolisy). Volné části výseku se jednoduše ohnutím otevřou a vzniklé otvory jsou připraveny pro vedení kabelů. Při montáži R-CW profilů je vhodné dbát na umístění H-prolisů všech svislých profilů přibližně ve stejné výškové úrovni pro snazší vedení kabelů. V případě zachyceném na obr. 5 jsou kabely vedeny nad R-CW profilem, což je nepřípustné, neboť při eventuálním průhybu stropu by mohlo dojít k poškození kabelů hranou svislého profilu.

Chybně vedené kabely v konstrukci příčky

Návaznost řemesel

Chybná návaznost jednotlivých řemesel a nerespektování předcházejícího řemesla zpravidla způsobí problémy a poruchy. Tyto problémy bývají vyvolány špatnou či chybějící komunikací na stavbě. Situaci vystihuje obr. 6, kdy konstrukce pro uchycení sanitárních předmětů „přerušuje“ příčkový profil R-CW.

Návaznost řemesel

Nesprávně přichycená deska k profilu

Desky opláštění musí být správně přišroubovány k podkonstrukci. Sádrokartonové desky se připevňují do profilů. Minimální předepsaná vzdálenost osy šroubu od řezané hrany desky je 15 mm (u hran opláštěných kartonem 10 mm). Desky je doporučeno k profilům šroubovat tak, aby spára mezi deskami vycházela na osu příruby (bočnice) R-CW profilu.

Nesprávně přichycená deska k profilu

Příliš široká spára mezi deskami

Jednotlivé desky opláštění se na podkonstrukci montují na těsný sraz. Případné mezery (max. 10 mm) musí být následně vyplněny spárovacím tmelem v plné tloušťce opláštění. Jen tak může daná konstrukce získat hodnoty (akustické, protipožární, mechanické ad.), které společnost Rigips deklaruje. Akustická konstrukce se spárou zachycenou na obr. 8 bude mít po zatmelení v nejlepším případě parametry konstrukce s běžnými RB (A) deskami, nebude tedy splňovat akustické požadavky, které jsou na ni kladeny.

Příliš široká spára mezi deskami

Příliš velké rozteče šroubů

Největší vzájemná vzdálenost upevňovacích šroubů (typ TN) na profilu nebo lati je u příček a předsazených stěn 250 mm, u podhledů a šikmých ploch 170 mm. S touto hodnotou počítají jak mechanické, akustické a požární zkoušky, tak i statické výpočty. Při překročení této maximální hodnoty hrozí zvýšené deformace, možnost popraskání, či dokonce zřícení konstrukce.

Příliš velké rozteče šroubů

Špatný klad desek

Standardní orientace desek na příčce je svislá. Jednotlivé desky se k podkonstrukci připevňují tak, aby byly příčné (vodorovné) spáry v sousedních polích vzájemně vystřídány alespoň o 400 mm a nedocházelo tak k vytváření křížových spár, jako je tomu na obr. 11. Správný deskoklad příčky je znázorněn na obr. 12.

Špatný klad desek

Nedostatečně velké přířezy desek

K opláštění se používají pokud možno celé desky. Využití zbytků desek je přípustné pouze za podmínky, že výška takového kusu je minimálně 400 mm a šířka odpovídá šířce desky a že nejsou použity dva a více takových kusů v těsném sousedství. Ani v jednom ze zobrazených případů se tuto zásadu nepodařilo dodržet. Rovněž vybíhání spáry přímo z rohu otvoru (viz obr. 13) je nepřípustné.

Nedostatečně velké přířezy desek

Spára vybíhající z rohu otvoru

Svislé ani vodorovné spáry sádrokartonových desek nesmí vycházet přímo z rohu otvoru (např. u dveří či oken). Jejich umístění musí být vzdáleno od bočního ostění otvoru minimálně 150 mm. Svislé spáry sousedních desek v nadpraží otvoru musí být podloženy R-CW profilem. Na obrázku č. 16 je jasně vidět, co se stane v případě, že toto pravidlo nebylo dodrženo.

Spára vybíhající z rohu otvoru

Obloukové stěny mají své limity

Desky Glasroc F Riflex jsou určeny pro montáž obloukových a zvlněných příček či podhledů. Tyto speciální sádrové desky se skelnou rohoží se tvarují (ohýbají) za sucha a na podkonstrukci se montují v podélném směru (vodorovně) za podmínky, že nejmenší poloměr ohnutí vně oblouku je 1 000 mm u desky tloušťky 6 mm a 2 500 mm u desky tloušťky 10 mm. Při dodržení tohoto pravidla lze s pomocí desek Glasroc F Riflex vytvářet atypické, designově velmi zajímavé konstrukce. Při menším poloměru ohnutí desky nevydrží tlak a s velkou pravděpodobností popraskají.

Obloukové stěny mají své limity

Nesystémová konstrukce podhledu

Pokud jsou ve skladbě protipožárního podhledu předepsané protipožární desky RF (DF), tedy desky růžové, musí být vždy namontovány v celé ploše podhledu. Nelze je nahradit standardními šedými deskami RB (A) v žádné části konstrukce a počítat s tím, že deklarované hodnoty požární odolnosti konstrukce zůstanou zachovány.

Nesystémová konstrukce podhledu

Závěsy připevněné nevhodnými šrouby

Pro připevňování závěsů do dřeva se používají vruty s plochou hlavou typu FN (2 vruty/závěs). Použití šroubů typu TN nebo jiných nevhodných šroubů je častou montážní chybou. Šrouby typu TN jsou určeny pro připevňování sádrokartonových desek k podkonstrukci. V případě zachyceném na obr. 9 hrozí, že dojde k přetržení šroubu pod hlavou a následné destrukci podhledu.

Závěsy připevněné nevhodnými šrouby

Špatně složené a přichycené přímé závěsy

Přímé závěsy se dodávají v rozloženém (plochém) stavu, před montáží je třeba jeho bočnice ohnout tak, aby závěs připomínal tvar písmene U. Základna přímého závěsu se k nosnému dřevěnému stropu připevňuje dvěma vruty s půlkulatou hlavou typu FN (do betonového stropu stačí jedna ocelová hmoždinka DN6). Profil se k bočnicím závěsu připevňuje dvojicí samovrtných šroubů do plechu typu LB.

Špatně složené a přichycené přímé závěsy

Zřícení podhledu

Zřícení podhledu (viz obr. 21 a 22) může být způsobeno několika důvody, popř. jejich kombinací. Jeden z důvodů může být přetížení závěsů podhledů způsobené nedodržením předepsaných roztečí závěsů nebo použitím jiných než předepsaných závěsů. Při přetížení závěsů může dojít k deformaci profilů nebo závěsu (viz obr. 23) a jejich následnému vytržení z R-CD profilu. Důvodem kolapsu podhledu mohou být i nesystémové, a tím nekompatibilní R-CD profily a závěsy. Dalším možným důvodem pádu podhledu může být nedostatečně únosné nebo chybné kotvení závěsů do nosné konstrukce stropu. Příkladem může být kotvení závěsů do betonových stropů plastovými natloukacími hmoždinkami místo ocelových.

Zřícení podhledu

Ke stažení

 

V případě dotazů se obraťte na naše Centrum technické a obchodní podpory  nebo se přihlaste na kurz do naší Školy suché výstavby.