Nosná konstrukce podhledů z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů

Nosná konstrukce z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů

Nosná konstrukce podhledu je vytvořena z obvodových profilů R-UD a z nosného roštu z profilů R-CD, popř. UA a R-CD.

Montáž obvodových R-UD profilů

Obvodové profily podhledu – profily R-UD – je nutno v případě požadavku na zlepšení zvukoizolačních vlastností konstrukce opatřit samolepicím napojovacím těsněním Rigips; následně se připevní k návazným vertikálním konstrukcím pomocí plastových natloukacích hmoždinek, popř. pomocí jiných vhodných připevňovacích prostředků podle druhu obvodových konstrukcí. K sádrokartonovým příčkám lze připevnit R-UD profil rychlošrouby 212 (TN) v místech probíhajících R-CW profilů příčky. K příčkám s opláštěním deskami Glasroc F Ridurit, Rigidur a deskami Habito H lze připevnit R-UD profil pomocí šroubů FN do opláštění příčky nezávisle na poloze R-CW profilů příčky.

Vzájemná rozteč připevnění R-UD profilu je max. 800 mm. V případě nosné funkce obvodového profilu je nutné zredukovat rozteč na max. 625 mm. V rozích podhledu je vzdálenost prvního připojení od rohu max. 200 mm.

Pozn.: Při potřebě dilatační či úplné nezávislosti podhledu na okolních svislých konstrukcích se profily R-UD na obvodové stěny podhledu nemontují; viz vybrané detaily na konci kapitoly.

Kotvení podhledu

Kotvení závěsů do nosného stropu je třeba provést vhodnými upevňovacími prostředky. Předepsaná zkušební síla na vytržení závěsu je 1,2 kN (tzn. tíha břemene cca 120 kg). Do betonových nosných stropů se používají ocelové hmoždinky, např. DN6. Pro nosné kotvení podhledů k nosnému stropu není dovoleno použít plastové hmoždinky.
Ke kotvení podhledů do dřevěných trámů lze užít vrut do svislých závěsů s plochou hlavou (typu FN). Do dřevěných nosných prvků stropu se kotví vždy z boku (šroub namáhán na střih).
Do hotových sádrokartonových podhledů je možno kotvit závěsy dalšího sádrokartonového podhledu v místě profilu R-CD původního podhledu vrutem s plochou hlavou typu FN (1 ks/ závěs). Vždy je nutno zohlednit nosnost horního podhledu.

Závěsy podhledu se dělí podle:

1/ nosnosti

  • nosnost 25 kg/1 závěs – závěs plochý a přímý závěs
  • nosnost 40 kg/1 závěs – závěs čtyřbodový, stavěcí třmen a klik-fix

2/ požární způsobilosti

Při požáru shora (z dutiny) lze použít jen závěs typu Nonius, v takovém případě je nutné závěs rektifikovat dvěma závlačkami. V případě stavěcího třmenu jenutné spoj „R-CD – třmen“ provést 4 šrouby typu LB na 1 třmen. Závěs pérový nelze použít.

3/ nároku na pevnost vzpěrnou

– vyhoví závěsy typu Nonius, stavěcí třmeny a krokvové závěsy.

Závěsy typu Nonius

Montáž R-CD profilů

Profily R-CD, ke kterým se připevňují desky opláštění, se nazývají montážní profily R-CD, v případě křížového dvouúrovňového roštu tvoří horní vrstvu nosné profily R-CD. V případě zavěšeného podhledu na jednoúrovňovém křížovém roštu jsou montážní profily R-CD hlavní (nesou závěs) a dělicí. Geometrické parametry podkonstrukce – mezilehlé rozteče R-CD profilů, rozteče závěsů, resp. profil dřevěných latí – jsou uvedeny v Technických listech konstrukcí nebo v Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips. Vzdálenost krajního R-CD profilu od stěny a vzdálenost krajního závěsu od stěny se volí podle konkrétní potřeby v souladu s typovými
detaily na konci kapitoly.

Montážní i nosné R-CD profily se napojují pomocí spojek R-CD profilů, přičemž napojení sousedních R-CD profilů musí být vždy vystřídáno minimálně o šířku desky opláštění.

Nevhodné je umístění závěsu do:

  • podélného napojení profilu
  • křížení profilů
Osazení montážních R-CD profilů

Osazení montážních R-CD profilů opláštění stropu

 

Montáž nosných profilů

Montáž nosných profilů

 

Montáž profilů křížového dvouúrovňového roštu

Montáž profilů křížového dvouúrovňového roštu

 

 

 

 

 

Přímo montované opláštění stropu z profilů R-CD

Přímo montované opláštění

Montážní profily R-CD jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím přímých závěsů nebo stavěcích třmenů. Spoj „profil – závěs“ je proveden dvojicí šroubů do plechu LB (typ 421) – 2 ks/1 závěs. Spoj „závěs – nosný strop“ lze provést buď jednou ocelovou hmoždinkou, např. DN6, do betonového nosného stropu, nebo dvěma šrouby typu FN do dřevěných nosných prvků stropu.

 

Zavěšený podhled na křížovém roštu z profilů R-CD

Zavěšený podhled na křížovém roštu

Nosné profily R-CD jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla – drátu s okem; pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou pérovou spojkou. S ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr, potřeby zajištění  proti posunu v rovině podhledu nebo při požadavku požární odolnosti podhledu shora se použijí závěsy a táhla typu Nonius. Spoj „nosný profil – závěs“ je proveden zaklesnutím závěsu do nosného R-CD profilu. Spoj „závěs – nosný strop“ lze provést buď jednou ocelovou hmoždinkou, např. DN6, do betonu, nebo jedním šroubem typu FN do dřevěných prvků stropu – do boku trámu (šroub namáhán na střih). Montážní R-CD profily se připevní k nosným R-CD profilům pomocí křížových spojek nebo úhlových kotev (2 ks na jeden spoj). Spoj pomocí dvojice úhlových kotev má nosnost omezenou na 30 kg/ m2 a nelze jej použít při požadavku požární odolnosti podhledu shora.

Zavěšený podhled na jednoúrovňovém křížovém roštu z profilů R-CD

Zavěšený podhled na jednoúrovňovém profilovém roštu

Nosné profily R-CD jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla – drátu s okem; pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou pérovou spojkou. S ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr, potřeby zajištění proti posunu nebo při požadavku na požární odolnost podhledu shora se v rovině podhledu použijí závěsy a táhla typu Nonius. Spoj „hlavní montážní profil – závěs“ je proveden zaklesnutím patřičného závěsu do nosného R-CD profilu. Spoj „závěs – nosný strop“ lze provést buď jednou ocelovou hmoždinkou, např. DN6, do betonu, nebo jedním šroubem typu FN do dřevěných prvků stropu – do boku trámu (šroub namáhán na střih). Dělicí montážní R-CD profily se připevní k hlavním montážním R-CD profilům pomocí speciální spojky CD úrovňové.

Samonosné podhledy

Samonosné podhledy jsou konstrukce, které nejsou závislé na stropní konstrukci. Těmito konstrukcemi je možné řešit i požární odolnost – více viz aktuální Katalog požárně odolných konstrukcí nebo Technické listy konstrukcí. Nosné profily jsou nasunuty do profilů R-UW (do rozponu 4 m) nebo profilů UW Max (do rozponu 6,8 m), které jsou k protilehlým nosným svislým konstrukcím upevněny vždy dvěma kotvícími prostředky nad sebou v rozteči 625 mm:

Typy konstrukcí samonosných podhledů:

Jednoúrovňová konstrukce

a) jednoúrovňová

  • nosné profily 1x R-CW
  • nosné profily 2x R-CW zády k sobě, vzájemně spojeny šrouby LB 421 4,2 x 13 mm max. po 500 mm

b) dvouúrovňová křížová

Dvouúrovňová křížová konstrukce

Pozn.: U nosníků z R-CW profilů je doporučeno použít profily bez délkového nastavování.

Napojení profilů UA se provádí pomocí příložek z UA profilů délky 1 000 mm. Příložka se rovnoměrně rozdělí na obě strany spoje. Příložka se s profily UA spojí celkem 8 ks šroubů M8 s matkou a podložkou. Prodlužovaný nosník se skládá vždy z 1 ks profilu délky 4 m a příslušného přířezu. Napojení na sousedních nosnících musí být stranově vystřídána.

Napojení profilů UA

Legenda:

  1. profil UA
  2. příložka z profilu UA
  3. šroub M8 s matkou a podložkami
  4. šroub typu LB 421 4,2 x 13 mm

Upozornění: V případě kotvení samonosného podhledu do sádrokartonové příčky je nutno zohlednit únosnost dané příčky, viz tabulka.

Maximální zatížení na metr délky příčky s ohledem na odstup těžiště “e”Tabulka: Maximální zatížení na metr délky příčky

Další typy nosných konstrukcí: Nosná konstrukce z dřevěných latí