Podmínky provádění elektrických rozvodů

Do konstrukcí Rigips lze zabudovat elektroinstalace za dodržení těchto zásad:

Z hlediska elektroinstalačních předpisů je možné přihlédnout ke skutečnosti, že sádrokartonové, sádrové i sádrovláknité desky Rigips jsou nehořlavé materiály třídy reakce na oheň max. A2-s1, dΟ.

Do konstrukcí Rigips lze zabudovat elektroinstalace

a) Pro elektroinstalační vedení smí být použity pouze odpovídající schválené typy elektroinstalačních kabelů podle aktuálně platných norem a předpisů.

b) H-prolisy ve stojinách R-CW profilů slouží k protažení kabelů dutinami konstrukcí. Proto je vhodné jednotlivé R-CW profily vložit do konstrukce tak, aby H-prolisy byly situovány v jedné výškové úrovni. Zejména v případě, kdy zkrácením R-CW profilu dojde k odstranění H-prolisu na jednom z konců profilu.

c) Není dovoleno, aby kabely ležely bezprostředně na ostré hraně plechu profilů. V případě dodatečného provádění otvorů přímo na stavbě je nutné ostré hrany vhodným způsobem ochránit.

d) Kabely elektroinstalace není dovoleno protahovat mezerou mezi hranou R-CW profilu a horním R-UW profilem, ani prolisem v horním připojovacím úhelníku v případě UA profilů. V obou případech by hrozilo porušení kabelů při náhodném dotvarování stropu.

e) Svislé části kabelových tras musí být situovány výhradně mimo svislé R-CW profily, aby bylo minimalizováno riziko porušení kabelů šrouby opláštění vyčnívajícími do dutiny profilů.

f) V dutinách nad podhledy mohou kabely ležet volně na konstrukci podhledu nebo v kabelových žlabech, v žádném případě nesmí být kabely vyvázány k táhlům podhledových závěsů. Při samovolném sesunutí by v takovém případě hrozilo odjištění závěsů a zřícení celého podhledu.

g) Do opláštění konstrukcí Rigips lze zabudovat elektroinstalační krabice ze samozhášivého materiálu s příchytnými svorkami.

h) Elektroinstalační krabice mohou být součástí zvukově izolačních i požárně odolných konstrukcí za podmínek uvedených v článku Zásady pro montáž konstrukcí.

i) Elektrokrabice mohou být součástí požárně odolných šachtových stěn (dutina za šachtovou stěnou je přímo exponovaná požáru) za podmínek uvedených taktéž v článku Zásady pro montáž konstrukcí.

j) V případech, kdy kabely ústí do dutiny konstrukcí skrze opláštění, je doporučeno otvor v opláštění zaplnit sádrovým tmelem v plné tloušťce opláštění. Toto opatření je nutné jak v případě nároků na zvukovou izolaci příček, tak i na požární odolnost. Vyústění svazku kabelů je nutné chránit požární ucpávkou.