Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Zásady pro montáž konstrukcí Rigips

Zásady pro montáž zvukově izolačních konstrukcí

a) Po obvodu konstrukce je třeba podlepit profily podkonstrukce napojovacím těsněním. U podhledů a předsazených stěn je nutné volit pružné závěsy a třmeny.

b) Minerální izolace musí být vložena celoplošně bez stlačení.

c) Pro dodržení deklarovaných hodnot neprůzvučnosti nesmí být rozteč profilů podkonstrukce menší než 500 mm.

d) Návaznosti jednotlivých dílů dělicích konstrukcí (např. rohy a odbočení příček) nesmí obsahovat „akustické mosty“. Jde zejména o chybné umístění minerální izolace, přerušení opláštění a absence pružného napojení podkonstrukce.

e) Pro snížení vlivu prostupu zvuku je vhodné v místě napojení příčky přerušit nebo vynechat vrstvu plovoucího potěru podlahy. Obdobně se u napojení na montovanou boční stěnu doporučuje přerušení průběžné sádrokartonové desky opláštění boční stěny.

f) Pro návaznosti příček a podhledů, event. příček navzájem s ohledem na omezení šíření hluku v konstrukci je třeba volit vhodné řešení detailů.

g) Výplně otvorů je třeba zvolit takové, které odpovídají požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost konstrukce, resp. se musí počítat s jejich negativním vlivem.

h) Je nutno minimalizovat počet prostupů a volit jejich vhodné provedení a dotěsnění akusticky izolačními konstrukcemi.

i) U vícevrstvě opláštěných konstrukcí je třeba tmelit či lepit spáry ve všech vrstvách.

j) U příček Duragips (opláštěné kombinací desek sádrokartonových a sádrovláknitých) je nutné připevňovat sádrokartonové desky v druhé vrstvě vždy do svislých profilů (nikoliv do podkladních sádrovláknitých desek). Stejné pravidlo platí pro montáž desek RB(A) na podkladní desku Habito® H (DFRIH2)

k) Elektrokrabice zabudované do příčky nesmí být na protilehlých lících montovány vstřícně proti sobě. Musí být umístěny v jiných polích mezi svislé profily. Není-li možné je takto umístit, musí být elektrokrabice překryty vrstvou sádry (tmelu) o tloušťce min. 20 mm (viz obrázek 1) nebo zakryty nejméně stejným počtem vrstev, jako je opláštění dané konstrukce ((viz obrázek 2) nebo je nutné aplikovat “clonu” (viz obrázek 3).).

l) U konstrukcí s vícenásobným opláštěním nelze provádět následné opláštění dříve, než zaschne spárovací tmel na podkladním opláštění, aby nedošlo ke slepení k sobě přiléhajících povrchů sádrokartonových desek různých vrstev opláštění navzájem.

Instalace elektrokrabice

LEGENDA
1) Sádrokartonová deska
2) Pruhy ze sádrokartonu
3) Minerální izolace
4) Sádrový tmel
5) Elektrokrabice

Zásady pro montáž požárně odolných konstrukcí

a) Napojovací těsnění z pěnového materiálu je možno použít za předpokladu, že je kryto zatmelením v plné tloušťce opláštění. V případě přímého namáhání ohněm (např. u kluzného napojení příčky na strop) je nutno použít pásek z minerálních vláken třídy reakce na oheň nejméně A2 (podle ČSN EN 13 501-1). Alternativně k tomu určený požární tmel.

b) Pro montáž požárně odolných konstrukcí je nutno používat sádrokartonové desky předepsané v Katalogu požárně odolných konstrukcí suché výstavby Rigips a další materiály ze systému Rigips.

c) Je nutno dodržovat provedení jednotlivých detailů napojení na návazné konstrukce podle podkladů Rigips.

d) U vícevrstvě opláštěných konstrukcí je nutno tmelit spáry ve všech vrstvách.

e) Šířka dilatačních spár nesmí překročit 20 mm.

f) Při napojení na strop s očekávanými průhyby nad 10 mm je nutno vytvořit kluzné napojení. Přitom je nutno podložit R-UW profil proužky sádrokartonu.

g) Protipožární konstrukce musí být celistvá, bez prostupů a jiných oslabení. Zabudovaná svítidla, výplně otvorů aj. musí být certifikována pro užití v požárně odolných konstrukcích nebo musí být zakryta schválenými kryty.

h) Elektrokrabice ze samozhášivého materiálu jsou přípustné za předpokladu, že nejsou na protilehlých lících příčky umístěny vstřícně proti sobě. Elektrokrabice se doporučuje zabudovat na protilehlých lících příčky do různých polí mezi svislé profily. Pokud je nutné umístit elektrokrabice do stejného pole mezi svislé profily, je nutné je vzájemně odsadit výškově minimálně o 400 mm.Umístění elektrokrabic

i) U sádrokartonových podhledů je nutno dbát na použití správných závěsů a křížových spojek. Také na předepsané rozteče, rozpony a minimální svěšení podhledu od nosného stropu.

j) U šachtových stěn, kde elektrokrabice je přímo exponována požáru, je nutno provést ochranný kryt (kulisu) ze sádrokartonových desek stejného typu a tloušťky jako opláštění šachty.

k) Je-li v dané konstrukci vrstva minerální izolace, musí být vložena celoplošně. Zároveň musí být dodržena tloušťka, hustota a typ minerální izolace tak, aby tyto parametry byly v souladu se schválenou technickou dokumentací Rigips.

l) Při požadavku na požární odolnost smí být v dutině konstrukce vedeny elektroinstalační kabely, které splňují třídu reakce na oheň ACA, B1 CA nebo B2CA.

m) Zavěšování břemen přímo do opláštění požárních konstrukcí Rigips není dovoleno, s výjimkou zavěšení břemen pomocí vrutů Ø 5 mm resp. šrouby typu FN do opláštění deskami Habito H.

Tipy pro řešení jednotlivých detailů jsou uvedeny v článku Vybrané detaily příček a dělicích stěn a Detaily napojení podhledů.

Obecné zásady montáže bezpečnostních konstrukcí Rigips

a) Bezpečnostní konstrukce Rigips jsou opláštěny konstrukčními deskami RigiStabil nebo vysokopevnostními sádrokartonovými deskami Habito H (ocelový plech ve většině stávajících certifikovaných skladeb není díky mimořádným mechanickým vlastnostem desek RigiStabil a Habito H ve skladbách potřebný).

b) Z exponované strany, tj. ze strany možného vniknutí, nesmí být žádný rozebíratelný spoj (např. hmoždinky u první řady obvodových profilů předstěny či mezistropu jsou kovové DN6, hlavy šroubů opláštění jsou ve všech vrstvách opláštění zatmeleny apod.).

c) Rozteč připojovacích prostředků po obvodu bezpečnostních stěn a předstěn je max. 600 mm oproti běžné rozteči 800 mm. Ke kotvení je nutné použít kovové hmoždinky, např. DN6.

d) Rozteč připojovacích prostředků po obvodu bezpečnostních mezistropů v první montované vrstvě konstrukce je 300 mm Alternativně – dvojice připevňovacích prostředků v rozteči max. 625 mm.

e) Rozteč šroubů opláštění je ve všech vrstvách bezpečnostních stěn a předstěn redukována na max. 200 mm; u bezpečnostních mezistropů je ve všech vrstvách opláštění max. 170 mm.

f) Opláštění se připevňuje i do obvodových profilů.

g) Eventuální bezpečnostní dveře (schváleného typu a odpovídající kategorie bezpečnosti) jsou k bezpečnostní konstrukci Rigips připojeny pomocí rámu z UA profilů odpovídající dimenze, tvaru „H“ (UA profily v ostění i v nadpraží dveří), pokud jejich výrobce nestanoví jinak.

h) Otvory v bezpečnostních konstrukcích je nutné po obvodu opatřit rámem z UA profilů. Do těchto otvorů mohou být použity pouze výplně určené pro danou bezpečnostní třídu s platným certifikátem.

Skladby a technické parametry konstrukcí odpovídající schválenému typu jsou uvedeny v Technických listech jednotlivých bezpečnostních konstrukcí Rigips.

Podrobný technologický návod na montáž bezpečnostních konstrukcí obdrží každá odborně způsobilá firma v rámci certifikace (školení) montážních firem ve Škole suché výstavby nebo je k dispozici pro odborně způsobilé firmy na Centru technické podpory Rigips.