Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Postup montáže šikmých a vodorovných ploch podkroví

Vložení tepelné izolace

Mezi krokve se vloží tepelně izolační vrstva z minerální izolace o šířce přibližně o 10-20 mm větší, než je světlá vzdálenost krokví. V případě, že tepelná izolace mezi krokvemi sama nedrží, lze ji zajistit po dobu montáže vázacím drátem. Pokud výška profilu krokví nestačí pro tloušťku tepelné izolace, lze ji zvýšit pomocí krokvového nástavce, krokvovým závěsem popř. předsazenými latěmi. Jednotlivé díly a přířezy minerálních desek nebo rolí se vkládají vždy beze spár a v těsné návaznosti na jednotlivé prvky v konstrukci. Kombinace různých typů vláken (skelné a čedičové vlákno) se nevylučuje. Nejprve se pak vkládá lehčí skelná izolace a pod ní následně těžší izolace kamenná. U větraných střech je třeba dodržet mezi tepelnou izolací a pojistnou
hydroizolací předepsanou výšku provětrávané dutiny.

Tepelnou izolaci je též možno vložit až po montáži podkonstrukce.

Pozn.: K zachování optimální tepelné izolace nesmí být izolace nadměrně stlačená.

Montáž podkonstrukce

Na stropní a šikmou trámovou konstrukci (např. kleštiny a krokve) se připevní podkonstrukce. Podkonstrukce je tvořena ocelovými tenkostěnnými R-CD a R-UD profily nebo dřevěnými latěmi. Rozteč montážních R-CD profilů, popř. dřevěných latí je maximálně 500 mm, rozteč závěsů/krokví je max. 1 200 mm (podrobnosti v Technických listech konstrukcí nebo ve Velké knize sádrokartonu).
Při použití přímých závěsů na šikminách a předstěnách je nutno dodržet vzdálenost rubu opláštění od nosného prvku (krokve, latě) max. 40 mm, u stavěcího třmenu max. 110 mm.
Aby byla podkonstrukce od navazujících zdí akusticky oddělená, je obvodový R-UD profil (dřevěnou lať) třeba podlepit napojovacím pěnovým těsněním.

Aplikace parozábrany

Aplikace parozábrany se v sádrokartonových konstrukcích provádí podle pravidel montáže uváděných výrobcem konkrétní parozábrany.

Podkroví po aplikaci parozábrany

Zejména je nutné dodržet tyto zásady:

 • Parozábranu aplikovat v celé ploše spojitě bez netěsností a jiných oslabení
 • Montáž parozábrany provést přisponkováním ke krokvím, dřevěnému roštu, nebo přilepením na plošku krokvového nástavce oboustranně lepicí páskou
 • Otvory po sponkovačce v pásech přelepit k tomu určenou lepicí páskou nebo použít řešení bez sponek (např. Isover Vario® XtraFix).
 • Pro spojování používat předepsané systémové pásky, které zajistí spoj proti prachu a zatečení zkondenzované vlhkosti.
 • Napojení parozábrany na svislé zdivo kvalitně dotěsnit butylkaučukovou páskou nebo pružným tmelem.
 • Kabeláže, vedení, TV antény apod. zatěsnit systémovou lepicí páskou nebo tmelem.
 • Do sádrokartonu v blízkosti parozábrany nemontovat bodová svítidla, neboť povrchová teplota svítidla by mohla poškodit celistvost folie.

U parozábran termoreflexních je nutno navíc dodržet tato pravidla:

 • Po spojení jednotlivých pruhů parozábrany se spoj uzavře hliníkovou páskou, která zajistí spoj proti prachu a zatečení zkondenzované vlhkosti.
 • Pro kvalitní fungování reflexe termoreflexní parozábrany je třeba zachovat min. 20mm vzduchovou mezeru, která nesmí být vyplněna tepelnou izolací. Může však být použita pro vedení kabeláží a rozvodů.
  Pro vytvoření vzduchové mezery min. 20 mm se používají varianty umístění parozábrany A a C – viz dále.

Upozornění: Zásady použití parozábrany přímo nesouvisí s technologií montáže konstrukcí systémů suché výstavby Rigips, proto výše uvedené informace mají pouze doporučující a informativní charakter. Vždy je třeba se řídit projektovou dokumentací a doporučením příslušného výrobce parozábran.

Podkonstrukce z ocelových tenkostěnných R-CD a R-UD profilů

Varianta A – parozábrana pod podkonstrukcí

 • Parozábrana se připevní sponkovačkou na krokve, předsazené latě nebo kleštiny.
 • Stavěcí třmeny nebo přímé závěsy se přišroubují dvojicí vrutů s plochou hlavou typu FN (nelze použít boční krokvové závěsy – byla by porušena těsnost parozábrany).
 • R-CD profily se přišroubují ke stavěcím třmenům či přímým závěsům dvojicí samovrtných šroubů 421 typu LB.
 • Na šikminách a předstěnách je nutno dodržet vzdálenost rubu opláštění od nosného prvku (krokve, latě):
  • max. 40 mm při použití přímých závěsů;
  • max. 110 mm při použití stavěcích třmenů.
 • V místě návaznosti konstrukce na štítovou zeď se R-CD profily vloží do obvodového R-UD profilu.

Varianta B – parozábrana na podkonstrukci

Instalace parozábrany na podkonstrukci

 • R-CD profily se připevní ke krokvím a ke stropní konstrukci pomocí krokvových závěsů (event. pomocí stavěcích třmenů nebo přímých závěsů). Krokvové závěsy se připevní dvojicí vrutů s plochou hlavou typu FN.
 • Na šikminách a předstěnách je nutno dodržet vzdálenost rubu opláštění od nosného prvku (krokve, latě):
  • max. 40 mm při použití přímých závěsů;
  • max. 110 mm při použití stavěcích třmenů.
 • Maximální délka vyložení krokvového závěsu délky 125 mm je 75 mm, závěsu délky 150 mm je 100 mm, závěsu délky 170 mm je 120 mm. Varianty s delšími krokvovými závěsy je nutné dimenzovat podle specifikace viz Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby.
 • Pomocí terčů z oboustranně lepicí pásky se parozábrana přichytí na R-CD profily.

Varianta C – parozábrana mezi prvky podkonstrukce

Řešení pomocí krokvového nástavce

 • Před montáží R-CD profilů na stavěcí třmeny se z boku krokví namontují krokvové nástavce (připevněny 2 šrouby FN).
 • Minerální izolace se vkládá po montáži krokvových nástavců (je možno ji k nástavcům vyvázat).
 • Poté se aplikuje parozábrana – lze ji přilepit k terčům ze samolepicí fólie, které jsou na spodní přírubě krokvového nástavce.
 • Další montáž probíhá shodně s variantou B, avšak stavěcí třmeny na šikmině je dovoleno použít jen o velikosti 35 a 65 mm.
  Stavěcí třmeny přišroubujeme ke spodnímu líci krokvového nástavce pomocí 2 ks šroubů do plechu 421/ 4,2 x 13 (typ LB) na jeden závěs. Do dutiny v úrovni stavěcích třmenů před parozábranou můžeme vložit dodatečnou vrstvu minerální izolace. Její tloušťka však může být max. 1/5 z celkové tloušťky minerální izolace, pokud není výpočtem stanoveno jinak.

Řešení pomocí dvojitého roštu

 • Montáž primárního (vrchního) roštu R-CD se provede pomocí krovových závěsů přišroubovaných ke krokvi ve vzájemné rozteči max. 750 mm; 2 ks šroubů FN/1 závěs.
 • Následně se vloží minerální izolace mezi krokve. Parozábrana se nalepí pomocí oboustranně lepicí pásky na R-CD profily.
 • Montáž předem připravených pruhů sádrokartonu RF (DF) šíře min. 100 mm přišroubovat na R-CD profily pomocí šroubů TN25 v rozteči max. 170 mm.
 • Následnou montáž stavěcích třmenů připevněných skrz pruhy sádrokartonu k R-CD profilům primárního roštu se provede pomocí šroubů FN35 – 2 ks/1 třmen.
 • Max. délka stavěcího třmenu je 65 mm. Montáž sekundárního roštu R-CD (ve spádu, podél krokví) ve vzájemné rozteči po 500 mm pomocí 2 ks šroubů LB 3,5 x 9,5 mm.
 • Do vzniklé dutiny je možno vložit dodatečnou vrstvu tepelné izolace – v tl. max. 20% celkové tloušťky izolace.
 • Montáž finálního opláštění pomocí šroubů TN25 ve vzájemné rozteči max. 170 mm.
 • V posledním kroku se provede tmelení spár a hlav šroubů dle technologie Rigips.

Podkonstrukce z dřevěných latí

Parozábrana se na dřevěné latě nebo na krokve připevní sponkovačkou. Podkonstrukce z dřevěných latí se upevní vhodnými upevňovacími prostředky. Pro vzdálenost krokví do 850 mm je možno použít latě o průřezu 50/30 mm, pro větší vzdálenost krokví (max. však 1 000 mm) latě o průřezu 60/40 mm. Při nerovnostech na krokvích je třeba vyrovnat podkonstrukci z latí podložením nebo připevnit latě pomocí stavěcích třmenů.

Opláštění deskami
Montáž sádrokartonové desky - šikmé plochy podkroví

Sádrokartonové desky se osazují zásadně podélnou hranou kolmo ke směru montážních profilů, popř. montážních latí. Při opláštění je nutno zachovávat zásadu převazování příčných spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily či latěmi (spáry desek nesmí tvořit kříž). Upevnění sádrokartonových desek se provádí samořeznými šrouby typu TN délky 25–55 mm. Jaké jsou zásady si přečtěte v článku Připevňování sádrokartonových desek. Vzdálenost šroubů na stropech a šikmých částech opláštění je max. 170 mm.

Spáry mezi sádrokartonovými deskami a hlavy šroubů se zatmelí, jak na to zjistíte v článku Jak postupovat při tmelení. V případě vyšších mechanických nároků je vhodné k opláštění použít sádrokartonové desky RigiStabil (DFRIEH2) nebo sádrovláknité desky Rigidur. Desky RigiStabil se připevňují k podkonstrukci speciálními šrouby RigiStabil (TUN), desky Rigidur šrouby Rigidur, desky Habito® H šrouby Habito (UMN). Desky Rigidur se v podkroví montují buď technologií tmelené spáry za použití sádrového tmelu MAX s výstužnou páskou nebo technologií lepené spáry (šířka spáry max. 1 mm) za použití lepidla na spáry Rigidur v kartuši. Šrouby nebo sponky se přetmelí spárovacím tmelem. Desky RigiStabil se tmelí podle standardních postupů

Mohlo by vás zajímat