Šachtové stěny

Šachtové stěny jsou vertikální sádrokartonové konstrukce, které jsou opláštěny deskami jen z jedné strany, tudíž i jejich montáž vyžaduje přístup jen z jedné strany. Rozdíl mezi předstěnou a šachtovou stěnou je v tom, že předstěna je „obkladová“ konstrukce přiléhající k jiné stěně či konstrukci, kdežto šachtová stěna je dělící konstrukce, oddělující interiér od prostoru nějaké šachty (instalační, výtahové,…).

Z hlediska konstrukčního se jedná tedy do jisté míry o obdobné konstrukce, nicméně v různých aspektech se mohou lišit.

Společná je jim skutečnost, že jsou opláštěny vždy jen z jedné strany konstrukce, což do jisté míry determinuje jejich maximální dovolenou výšku. To proto, že díky jednostrannému opláštění je taková konstrukce ve srovnání s příčkou používající stejnou dimenzi stojin, relativně měně tuhá.

Šachtová stěna přiléhá ze strany šachty k volnému prostoru, což znemožňuje její případné spřažení a v případě vkládání minerální izolace do vrstvy profilů je nutné profily uspořádat do dvojic, které tvoří tzv. složený „H-profil“ a tím zajistit polohu minerální izolace, nebo zvolit skladbu bez minerální izolace.

Požární odolnost

Požární odolnost šachtové stěny je klasifikována z obou stran, přičemž ale parametry z jedné strany mohou být odlišné od parametrů z druhé strany. To z důvodu, že šachtová stěna je konstrukčně asymetrická.

Doporučený druh opláštění šachtových stěn s požární odolností je protipožárními sádrokartonovými deskami RF(DF) příp. deskami protipožárními impregnovanými RFI (DFH2) v případě prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí.

Ke stažení

Řešení Rigips pro výtahové šachty

Pro nejběžnější konstrukce výtahů do rozměru výtahové šachty 1800 mm se Rigipsu podařilo navrhnout a následně zkušebně SZÚ zkouškami dle ČSN EN 81-20 ověřit použití subtilní konstrukce z R-CD profilů (výška profilu 27 mm) opláštěných deskami Habito H nebo Rigistabil. Podařilo se tak naplnit požadavky stavební praxe minimalizovat celkovou tloušťku konstrukce  šachty při dodržení požadavků nové přísnější normy. Celková tloušťka konstrukce při tomto řešení činí tedy dohromady jen 40 mm.
  • založeno jen na standardních sádrokartonářských profilech R-CD v kombinaci s profily R-UD.
  • přínosné u rekonstrukcí výtahů v starších bytových domech, kde s ohledem na minimální šířku schodiště nelze širší stěnu výtahové šachty realizovat
  • ekonomicky výhodné
  • splnění přísnější evropské normy

Montážní zásady

Kotvení vodících profilů R-UW do navazujících okolních stavebních konstrukcí se provádí plastovými natloukacími hmoždinkami Ø 6 mm v roztečích max. 600 mm. Vzájemné spojování profilů podkonstrukce se provádí šrouby do plechu LB 4,2 x 13 mm v roztečích max. 500 mm. Připevňování sádrokartonových desek opláštění do profilů R-CW a R-UW se provádí šrouby Rigips typ UMN 3,8 x 25 mm v roztečích max. 250 mm a do profilů UA (tl. 2 mm) šrouby Rigips typ TB 3,5 x 25 mm v roztečích max. 250 mm. Případné tmelení spár desek doporučujeme provádět sádrovými spárovacími tmely Rigips (např. tmel Max) za použití výztužné pásky.
Při montáži výtahových šachet platí všechna příslušná ustanovení pro montáž sádrokartonových konstrukcí Rigips, které jsou uvedeny v Montážní příručce sádrokartonáře, pokud to není v rozporu s těmito informacemi.