Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Příčky pro speciální účely

Instalační stěny

Instalační stěny jsou speciálním druhem příček. Jsou vhodné v případech, kdy je uvnitř konstrukce nutno vést rozměrnější instalace. Proto se instalační příčky montují na dvojitou, vzájemně od sebe odsazenou a spřaženou konstrukci. Vzájemný odstup konstrukcí se volí podle rozměrů instalací umístěných ve stěně. Svislé profily obou konstrukcí se umisťují vstřícně tak, aby bylo možno je vzájemně spřáhnout a vytvořit tím kompaktní celek.

Instalační stěna

 

Spřažení se provádí propojovacími příložkami z impregnovaných sádrokartonových desek. Výška příložky je rovna šířce dutiny příčky, nejméně však 300 mm. Tyto příložky jsou umístěny ve třetinách výšky konstrukce. Do obou vzájemně spřažených profilů R-CW jsou připevněny nejméně třemi šrouby.
Instalační stěny jsou opláštěny z obou stran dvěma vrstvami impregnovaných sádrokartonových desek. .

Obloukové stěny

Obloukové stěny se montují ze standardních součástí, opláštěny jsou speciálními, za sucha tvarovatelnými deskami Glasroc F Riflex (Multiboard).

Obloukové stěny Glasroc F Riflex

Podlahové a stropní profily, které určují tvar stěny, jsou vytvořeny z profilů R-UW. Profily R-UW se opatří napojovacím těsněním, poté se nastřihnou na jedné přírubě a stojině tak, aby vznikl segmentový R-UW profil s délkou jednoho segmentu cca 100 až 120 mm. Takto upravené R-UW profily se připevní do předem vytyčené oblé polohy k podlaze a stropu – nutné je kotvit každý druhý segment R-UW profilu. Svislé profily R-CW jsou umístěny ve vzájemných odstupech 300 až 500 mm podle konkrétního poloměru zakřivení.
Na rozdíl od běžných příček je pro usnadnění montáže vhodné svislé profily předem osadit do
definitivní polohy a fixovat do R-UW profilů (např. perforačními kleštěmi).
Desky Glasroc F Riflex se ohýbají za sucha a vždy ve svém podélném směru – na příčce se sádrokartonové desky montují vodorovně, podélnou hranou kolmo na svislé R-CW profily. Příčné hrany sádrokartonových desek se stýkají vždy na R-CW profilu. Sousední desky v oblouku nad sebou jsou přesazeny minimálně o jeden profil.

Nejmenší doporučený poloměr ohnutí u desek Glasroc F Riflex tloušťky 6 mm:

 • 600 mm při opláštění uvnitř oblouku
 • 1 000 mm při opláštění vně oblouku

Nejmenší doporučený poloměr ohnutí u desek Glasroc F Riflex tloušťky 10 mm:

 • 1 400 mm při opláštění uvnitř oblouku
 • 2 500 mm při opláštění vně oblouku

Sádrokartonové desky se šroubují na svislé profily R-CW pomocí šroubů typu 212 (TN). Pro vnější (lícovou) vrstvu desek je maximální rozteč šroubů 200 mm, při vícevrstvém opláštění se podkladní (vnitřní) vrstvy šroubují v max. roztečích 400 mm.

Na detailu je ukázáno napojení obloukové části příčky opláštěné jednou vrstvou Glasroc F Riflex 6 mm na přímou část s opláštěním tloušťky 12,5 mm; deska Glasroc F Riflex je na profilu podložena proužkem tloušťky 6 mm.

Napojení obloukové části příčky

Při vícevrstvém opláštění se podkladní vrstvy sádrokartonových desek montují na těsný sraz a není nutné tmelit spáry. Mezi sádrokartonovými deskami finální vrstvy desek se doporučuje ponechat spáry šířky 1–2 mm. Pro tmelení spár se použije tmel MAX, vždy s použitím výztužné pásky.
Při zvýšených nárocích na kvalitu povrchu (speciální světelné poměry, mimořádně náročné povrchové úpravy) se doporučuje provést dvojnásobné opláštění i celoplošné přetmelení tmelem Rifino Top nebo stěrkou Rimano Glet XL.
Pozn.: Doporučuje se desky Riflex přetáhnout až na další profily rovného úseku příčky.

Vysoké příčky

Označení Vysoké příčky se užívá pro konstrukce příček na profilech CW 150. Uplatnění nachází převážně ve skladových a montážních halách, logistických centrech, průmyslových objektech či v obchodních centrech.
Montují se na konstrukci z profilu CW 150, opláštění se provádí jednou, dvěma nebo třemi vrstvami sádrokartonových desek RB (A) nebo RF (DF).

Vysoké příčky

Pozor!
Druh opláštění požárně odolných konstrukcí se volí podle požadované požární odolnosti – viz Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby nebo Technické listy konstrukcí.

Vzhledem k velkým rozponům střešní konstrukce v těchto objektech je nutné zohlednit větší průhyb při řešení kluzného napojení vysokých příček. S ohledem na jejich velké rozměry je předepsáno kluzné napojení i na sousední svislé konstrukce, s ohledem na možnou dilataci příčky.

Upozornění:
Pravidla montáže vysokých příček vychází ze základních pravidel. Podrobný technologický návod
včetně veškerých specifik montáže vysokých příček získá odborně způsobilá firma na certifikačním školení.

Upozornění:
Montáž vysokých příček je oprávněna provádět pouze odborně způsobilá firma, jejíž odborná způsobilost
je potvrzena společností Saint-Gobain Construction; Products CZ a.s., divize Rigips.

Příčky Rigidur

Příčky Rigidur jsou opláštěny sádrovláknitými deskami Rigidur. Jedná se o univerzální, homogenní, nehořlavou impregnovanou konstrukční desku využívanou především pro svoji pevnost a únosnost dodatečně kotvených břemen.
Standardní orientace desek na příčce je svislá (délkou desek ve směru svislých profilů). K opláštění se používají pokud možno celé desky Rigidur, spáry se tmelí nebo lepí.
Při použití technologie lepení spár jsou povoleny křížové spáry. Rovněž může spára navazovat na roh zárubně či otvoru. Při lepených spárách je možné libovolně využít i malých přířezů desek. Pokud je užita technologie tmelené spáry, je využití malých přířezů desek přípustné jen za podmínky, že výška přířezu a přesazeni příčných spár je
min. 400 mm a nejsou použity dva či více přířezů v těsném sousedství.

Opláštění první strany příčky

se začíná u navazující stěny deskou plné šířky. Spáry na protilehlých stranách příčky se na rozdíl od sádrokartonových příček mohou umístit vstřícně na jednom R-CW profilu. R-CW profil se přitom orientuje volným koncem příruby k první desce. Další deska se montuje do příruby blíže ke stojině profilu R-CW. Desky se na svislé profily přišroubují šrouby Rigidur.

Pozor! Desky opláštění příček se šroubují výhradně ke svislým R-CW profilům, ne k vodorovným R-UW profilům!

Při dvojitém opláštění mohou být oba pláště alternativně tloušťky 12,5 nebo 10 mm. Spáry podkladního pláště lze tmelit, lepit či montovat nasucho na těsný sraz.

Opláštění první a druhé strany příčky

Následné opláštění se provádí buď s vystřídáním spár na svislých R-CW profilech (stejně jako u sádrokartonové příčky Rigips – kotvení obou vrstev opláštění do R-CW), nebo výhodněji připevněním druhého opláštění do desek prvního opláštění. Pro dosažení potřebné pevnosti se musí svislé (popř. i vodorovné) spáry podkladního a finálního opláštění přesadit alespoň o 200 mm. Po opláštění první strany příčky se vloží minerální izolace.

Opláštění druhé strany příčky

se začíná deskou plné šířky – spáry leží vstřícně na společném R-CW profilu. Ostatní zásady pro jedno- i dvouvrstvé opláštění viz opláštění první strany příčky.

Spáry finální vrstvy opláštění se tmelí nebo lepí. Technologie tmelení a lepení jsou dále rozvedeny v článku Tmelení sádrokartonových konstrukcí. V případě tmelení se toto provádí po kompletním opláštění celé příčky z obou stran. Hlavy šroubů se tmelí pouze na finálním povrchu opláštění.

Příčky Habito H

Příčky Habito H jsou opláštěny protipožárními impregnovanými sádrokartonovými deskami Habito H. Jedná se o vysokopevnostní desky, které umožňují stavět interiérové stěny a příčky s vysokou mechanickou odolností a únosností. Do Habita H lze kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání a bez hmoždinek. Montáž konstrukcí Habito H vychází z obecných zásad montáže sádrokartonových konstrukcí Rigips. Od běžné montáže sádrokartonových desek se montáž desek Habito H liší zejména v následujících skutečnostech:

 • Pro připevnění desek Habito H na podkonstrukci z tenkostěnných ocelových profilů tloušťky 0,6 mm se používají šrouby UMN (běžné šrouby TN nejsou pro připevnění desek vhodné). Do zesílených profilů UA lze použít šrouby TB, stejně jako u jiných sádrokartonových desek.
 • Desky Habito H jsou z výroby dodávány s příčnou hranou kolmo řezanou. Je doporučeno tuto příčnou kolmou hranu zachovat bez další úpravy (zkosení) a sousední desky montovat na těsný sraz. Spoj desek je třeba vždy vyztužit výhradně skelnou páskou . Při následném kotvení břemen do opláštění z desek Habito H se tímto minimalizuje snížení deklarované únosnosti vrutů v oblasti příčných spár mezi deskami.

Desky Habito H s příčnou hranou kolmo řezanou

TIP: Předností příček Habito H je vysoká mechanická odolnost a možnost kotvení břemen, včetně možnosti
připevnění vrutem přímo do opláštění (bez hmoždinek a předvrtání).

V případě potřeby kotvení extrémně těžkých břemen do opláštění jsou řešením stěny Habito H se zvýšenou únosností na profilech UA . Únosnost těchto konstrukcí je až 1 500 kg/bm příčky.

Bezpečnostní příčky RigiStabil a Habito H

Příčka Habito H s balistickou odolností

Bezpečnostní příčky Rigips vychází konstrukčně i technologicky ze standardních konstrukcí suché vnitřní výstavby a jejich základem je konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil a vysokopevnostní sádrokarton Habito H.

Certifikát shody na bezpečnostní třídu RC 3

Konstrukce jsou certifikovány na bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí a jsou ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu RC 2, RC 3 a RC 4 podle ČSN EN 1627.

Speciální konstrukcí mezi bezpečnostními příčkami je příčka Habito H s balistickou odolností FB4 podle ČSN EN 1522.

Skladby a technické parametry konstrukcí odpovídající schválenému typu jsou uvedeny v Technických listech jednotlivých bezpečnostních konstrukcí na www.rigips.cz nebo ve Velké knize sádrokartonu.

Upozornění:
Montáž bezpečnostních příček je oprávněna provádět pouze odborně způsobilá firma, jejíž odborná způsobilost je potvrzena společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips. Podrobný technologický návod včetně veškerých specifik montáže bezpečnostních konstrukcí získá odborně způsobilá firma na certifikačním školení ve Škole suché výstavby Rigips.

Příčky Glasroc H

Konstrukce s deskou Glasroc H

Příčky Glasroc H jsou určeny do dlouhodobě vlhkých a mokrých prostor jako jsou bazény, veřejné sprchy, provozy myté tlakovou vodou atd. Vhodnost použití desek Glasroc H se řídí níže uvedenou tabulkou.

V takto exponovaných prostorách odolají konstrukce s deskou Glasroc H nejen vlhku, ale i nepříjemným plísním. S ohledem na vyšší náročnost vlhkého prostředí je však nutné dbát na použití správného příslušenství, viz tabulka níž.

Klasifikace prostor z pohledu zatížení vlhkostí a vodou a doporučené řešení RigipsKlasifikace prostor z pohledu zatížení vlhkostí
* Zatřídění vychází z ČSN EN 13964

Zásady montáže příček Glasroc H vychází ze zásad montáže běžných sádrokartonových konstrukcí s těmito výjimkami:

 • Dilatační úseky v příčkách 
 • Konstrukční rošt pod obklad 
 • Povrchové úpravy 
 • Řešení rohů a koutů – Pro finalizaci povrchů jsou doporučeny: rohy – ALU profily, kouty – fungicidní silikonový tmel. Použití univerzální pásky Habito® Flex není v extrémně vlhkém prostředí vhodné.

Speciální příslušenství
Speciální příslušenství k deskám Glasroc H
* Zatřídění vychází z ČSN EN 13964
** popř. standardní příslušenství opatřené doplňkovým organickým povlakem 0,02 mm (např. Zinorex S 2211)

Kovové konstrukční prvky mohou být opatřeny dodatečnou antikorozní ochranou odpovídající třídě C3 a C5 podle ČSN EN 12944, resp. třídě RC3 a RC5 podle ČSN EN 10169.

Poznámka: Podrobné informace k montáži konstrukcí Glasroc H – viz samostatná literatura ke stažení.

Napojení příčky Glasroc H na stěnu – volné, se stínovou spárou nebo dilatačním profilem
Volné napojení se stínovou spárou nebo dilatačním profilem

Napojení podhledu na stěnu – volné, se stínovou spárou a profilem R-UD
Volné napojení se stínovou spárou a profilem R-UD

Legenda:
1. Deska Glasroc H
1.1 Pruh desky Glasroc H
2.1 Hydroprofil / Profil R-CW (R-CD)
2.1a Hydroprofil / Profil R-CW (užší)
2.2 Hydroprofil / Profil R-UW (R-UD)
2.4 Závěs
2.5 Křížová spojka (úhlová kotva)
3 Minerální izolace
5.2 Natmelený ukončovací ALU profil
5.3 Natmelený dilatační PVC profil
6. Natloukací hmoždinka
7. Napojovací těsnění

Příčky z masivních desek RB (A) 25, RF (DF) 20 a 25

Ukázka příčky z masivních desek RB a RF

Zásady montáže příček z masivních sádrokartonových desek vychází ze zásad montáže běžných sádrokartonových konstrukcí.

V případě montáže naležato je třeba zohlednit tyto odlišnosti:

 • rozteč svislých profilů R-CW je 1 000 mm
 • sádrokartonové desky se připevňují šrouby typu TN v rozteči odpovídající 4 ks šroubů/šířka desky
 • podélné spáry jsou průběžné, příčné spáry jsou vystřídány o jedno pole

 

Jestliže ještě nemáte Certifikát na montáž sádrokartonových konstrukcí, neváhejte se přihlásit na kurz v naší Škole suché výstavby.